BPM - Advanced Online

BPM® - Advanced, resp. pokročilý program procesného riadenia Vám pomôže získať vedomosti o modelovaní a analyzovaní procesov potrebných pre procesné riadenie a rozhodovanie v spoločnosti.

Metódy:

 • Prednášky
 • Diskusie
 • Praktické cvičenia
Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Prečo si vybrať náš online kurz?

 • školenie prebieha v reálom čase, s reálnym certifikovaným lektorom a s ďalšími online účastníkmi
 • rýchle prihlásenie sa do virtuálnej triedy cez webový prehliadač - Zoom Meeting, bez potreby inštalovania aplikácie, jednoducho kliknete na link, ktorý od nás obdržíte
 • budete potrebovať len notebook alebo tablet s prístupom na internet, s webovým prehliadačom, s kamerou a mikrofónom
 • bez cestovania, vzdelávate sa z pohodlia domova (alebo Vám poskytneme našu kanceláriu #bezkontaktne *
 • aktívne zapájanie účastníkov počas školenia - formou otázok, live diskusie, skúšobných testov a úloh
 • jednoduchšie získavanie vedomostí a následné upevňovanie poznatkov
 • vzdelávacie materiály dostupné v elektronickej podobe
 • absolvujte skúšku online v termíne, ktorý si zvolíte alebo neskôr u nás v TAYLLOR & COX Slovensko v termíne, keď nám to situácia umožní, skúšku budete mať u nás predplatenú
 • dostupný videozáznam zo školenia

* ak Vaše domáce prostredie nie je momentálne prispôsobené na vzdelávanie z domu (okolité rušivé vplyvy), tak Vám poskytneme našu kanceláriu, ktorá je vhodným prostredím na kvalitné vzdelávanie. V kancelárii budete sám a bez rušivých elementov.

Priebeh online kurzu

Priama online komunikácia medzi účastníkmi a lektorom - pasívna forma vzdelávania sa mení na aktívnu.

Ako to funguje? 

Naše online kurzy vo virtuálnej miestnosti sú založené na klasických akreditovaných certifikačných kurzoch. Účastníci kurzu sa kdekoľvek pripoja do skupiny cez svoj počítač s kamerou a mikrofónom. Následne budú v interakcii s ostatnými účastníkmi sledovať naživo výklad lektora.

Využívanie moderných didaktických nástrojov

 • lektor využíva interaktívnu tabuľu, na ktorej anotuje pripravenú prednášku a premieta prezentáciu štúdijné materiály alebo inak znázorňuje prezentovaný obsah školenia
 • účastníci počas školenia dostávajú od lektora na obrazovky svojich PC rôzne dokumenty, úlohy a otázky, na ktoré priamo online reagujú
 • aj z pohodlia domova prichádza k aktívnej diskusii medzi účastníkom a lektorom a účastníkmi navzájom prostredníctvom videokonferencie a online chatu
Priebeh online kurzu

Cieľová skupina

 • osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti procesného riadenia, procesári, proceduralisti, metodici, manažéri, výkonní riaditelia, produktoví manažéri a špecialisti, IT špecialisti a manažéri
 • požadované vstupné vzdelanie: minimálne ukončené úplne stredné vzdelanie s maturitou
 • podmienkou na absolvovanie daného školenia je úspešné absolvovanie školenia BPM - Basic alebo preukázanie iného zodpovedajúceho vzdelania z danej oblasti (po konzultácii s lektormi školenia)
Cieľová skupina

Odborné témy kurzu

Úvod do problematiky
BPI / Business Process Improvement
Výkonnosť procesu
Nástroje na revíziu procesu
Implementácia zmeny (projekt)
Komunikácia zmeny procesu

Ciele kurzu

 • poznať prístupy a metódy zlepšovania procesov
 • naučiť sa procesy merať, analyzovať a zvyšovať ich výkonnosť
 • získať zručnosti v plánovaní a riadení optimalizácie procesov a naučiť sa zaviesť konkrétne zmeny v procesoch
 • poznať rámec pre ovládanie teórie, terminológie a prístupov v praxi

Certifikácia

Business Process Management & Improvement Advanced - BPM&I Advanced

Proces certifikácie pozostáva z certifikačnej skúšky a z udelenia certifikátu na základe výsledkov uvedenej skúšky.
Online certifikačná skúška
 • test 50 otázok (tém, tvrdení, výrokov), ktoré pozostávajú zo 4 možných odpovedí, pričom vždy je len jedna správna
 • trvanie: 75 minút
 • pre úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky je potrebné získať minimálne 25 bodov (50%)
 • bez použitia literatúry
Certifikát
 • Školenie je akreditované Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom potvrdenia o akreditácii - 3553/2020/15/1
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu sa vydáva po absolvovaní vzdelávacieho programu (školenia BPM - Advanced), ktoré bolo akreditované podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní – od septembra 2010.
 • Certifikát (osvedčenie o absolvovaní) sa udeľuje na základe výsledkov certifikačnej skúšky
Certifikácia

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 09:45

Úvod do problematiky

 • Proces

 • Životný cyklus procesu

 • Riadenie procesov

Cvičenie 1: Vytvorenie modelu procesu a jednoduchej RACI vybraného procesu

09:45 – 10:30

BPI / Business Process Improvement

 • Definícia BPI

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 11:30

BPI / Business Process Improvement 

Prístupy

 • Priebežné zlepšovanie
 • Zásadné zlepšovanie

11:30 – 12:15

BPI / Business Process Improvement

Metódy a ich nástroje

 • PDCA
 • 6Sigma
 • TQM

12:15 – 13:00

Lunch

13:00 – 13:45

BPI / Business Process Improvement

Metódy a ich nástroje

 • Reinžiniering
 • Kaizen
 • Lean
 • Agile

13:45 – 14:30

Výkonnosť procesu

Systém riadenie výkonnosti

 • Schéma riadenia výkonnosti
 • Princípy riadenia výkonnosti

14:30 – 14:45

Coffee Break

14:45 – 15:30

Výkonnosť procesu

Systém merania výkonnosti

 • Zásady merania výkonnosti

15:30 – 16:15

Výkonnosť procesu

Systém merania výkonnosti

 • Ukazovatele výkonnosti procesu

 • Performance Indicators (PI)

 • Key Performace Indicators (KPI)

 • Service Level Agreement (SLA)

 • Operation Level Agreement (OLA)

16:15 – 16:30

Coffee Break

16:30 – 17:15

Výkonnosť procesu

Systém merania výkonnosti

 • Transformácia stratégie do ukazovateľov výkonnosti

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 09:45

Výkonnosť procesu

Systém merania výkonnosti

 • Oblasti ukazovateľov výkonnosti

 • Finančné

 • Časové

 • Kvalitatívne

 • Kvantitatívne

 • Kapacitné

 • Cieľové hodnoty

09:45 – 10:30

Výkonnosť procesu

Systém hodnotenia výkonnosti

 • Zásady hodnotenia výkonnosti

 • Priame hodnotenie výkonnosti procesov

 • Nepriame hodnotenie výkonnosti procesov

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 11:30

Cvičenie 2: Definujte ukazovatele výkonnosti procesu pre vybraný proces - časť prvá

Cvičenie 2: Definujte ukazovatele výkonnosti procesu pre vybraný proces - časť druhá

11:30 – 12:15

Nástroje na revíziu procesu

 • Identifikácia problému / príležitosti
  • Porovnanie nameraných hodnôt s cieľovými
  • Spätná väzba
  • Benchmark

12:15 – 13:00

Lunch

13:00 – 13:45

Nástroje na revíziu procesu

 • Identifikácia problému / príležitosti
  • Audit
  • Zmena stratégie, cieľov, externého prostredia
  • Analýza procesu / finančná / SWOT

13:45 – 14:30

Nástroje na revíziu procesu

 • Analýza problému / príležitosti
  • Pareto diagram
  • Korelačné diagram
  • 5 Why´s
  • Diagram následkov a príčin

14:30 – 14:45

Coffee Break

14:45 – 15:30

Nástroje na revíziu procesu

 • Analýza problému / príležitosti
  • Procesný baselining a procesné porovnanie
  • Flowcharting
  • Mapovanie hodnotového toku
  • Testovanie hypotéz

15:30 – 16:15

Nástroje na revíziu procesu

 • Hľadanie riešení
  • Brainstorming
  • Prioritizačná matica

16:15 – 16:30

Coffee Break

16:30 – 17:15

Cvičenie 3: Identifikujte príčinu problému v procese a navrhnite 2-3 riešenia, aplikácia brainstormingu a prioritizačnej matice v skrátenej forme - časť prvá

Cvičenie 3: Identifikujte príčinu problému v procese a navrhnite 2-3 riešenia, aplikácia brainstormingu a prioritizačnej matice v skrátenej forme - časť druhá

Tretí deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 09:45

Implementácia zmeny (projekt)

 • Nastavenie projektového riadenia
 • Definícia TO-BE (ciele, výstupy)

09:45 – 10:30

Implementácia zmeny (projekt)

 • Dizajn a mapovanie
 • Simulácia / testy (odstránenie chýb, vyhodnotenie)

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 11:30

Implementácia zmeny (projekt)

 • Finalizácia a odsúhlasenie finálneho TO-BE
 • Prispôsobenie organizácie a systémov pre nasadenie do produkcie

11:30 – 12:15

Cvičenie 4: Definujte hlavné riziká (metodika PRINCE2®) pre projekt implemetácie zmeny a navrhnite na ne možné opatrenia - časť prvá

Cvičenie 4: Definujte hlavné riziká (metodika PRINCE2®) pre projekt implemetácie zmeny a navrhnite na ne možné opatrenia - časť druhá

12:15 – 13:00

Lunch

13:00 – 13:45

Implementácia zmeny (projekt)

 • Monitoring zmeny
 • Odmeranie  a vyhodnotenie efektu

13:45 – 14:30

Komunikácia zmeny procesu

 • Obsah komunikácie
 • Efektívna komunikácia procesu zmeny

14:30 – 14:45

Coffee Break

14:45 – 15:30

Komunikácia zmeny procesu

 • Komunikačné potreby zainteresovaných strán
 • Kanály komunikácie

Cvičenie 5: Definujte zainteresované strany pre projekt zmeny procesu a vytvorte komunikačný plán

15:30 – 15:45

Príprava na certifikačný test, diskusia

15:45 – 17:00

Záver

Certifikačný test BPM - Advanced

Online kurz BPM - Advanced

Metódy

- Prednášky

- Diskusie

- Praktické cvičenia

 • Dĺžka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodín 24 hodín
 • Občerstvenie Nie
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  Minimálne ukončené úplne stredné vzdelanie s maturitou.

  Podmienkou na absolvovanie daného školenia je úspešné absolvovanie školenia BPM - Basic alebo preukázanie iného zodpovedajúceho vzdelania z danej oblasti (po konzultácii s lektormi školenia)

Adela Štalmachová

Akreditovaný lektor Business Process Management & Improvement - BPM&I

Adela pôsobila ako lektor vo vzdelávacích programoch zameraných na procesy projektového riadenia aplikované na proces obchodu, vyžívanie procesov projektového riadenia v línii / v organizácii.

Beáta Jirásková

 BPM Trainer, PRINCE2® Approved Lead Trainer

Technické zručnosti a kompetencie:

 • PRINCE2® Foundation, 5th edition, 6th edition
 • PRINCE2® Practitioner 5th edition, 6th edition
 • BPM&I
 • Soft Skills trainings
Lektor, mentor, biznis konzultant a projektový manažér

Beata svoj prvý oficiálny projekt realizovala v roku 1997, kedy ako produktová manažérka dostala úlohu komerčne zaviesť na slovenský trh technológiu ISDN. Od roku 2012 vedie vlastnú firmu a pôsobí ako projektový manažér, konzultant a tréner, kde každá práca pre klienta je samostatný projekt, ktorý je potrebné kvalitne riadiť a úspešne dokončiť. Metodiku PRINCE2® považuje za skvelú oporu vo svojej práci pre jej flexibilitu pre projekty malé, veľké aj agilné.

Miloš Tomka

BPM Trainer, PRINCE2® Approved Lead Trainer, ITIL® Approved Lead Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL® v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách.  Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

Ako kurz hodnotia absolventi?

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?