BPM - Basic Online

Využite svoj čas efektívne a rozvíjajte svoje vedomosti aj počas chvíľ strávených doma. BPM - BASIC, resp. základy procesného riadenia Vám pomôžu získať znalosti o podstate a princípoch procesného riadenia, o štruktúre metód a nástrojov a ich využití v organizácii.

Metódy:
 • Prednášky
 • Diskusie
 • Praktické cvičenia
Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Prečo si vybrať náš online kurz?

 • školenie prebieha v reálom čase, s reálnym certifikovaným lektorom a s ďalšími online účastníkmi
 • rýchle prihlásenie sa do virtuálnej triedy cez webový prehliadač - Zoom Meeting, bez potreby inštalovania aplikácie, jednoducho kliknete na link, ktorý od nás obdržíte
 • budete potrebovať len notebook alebo tablet s prístupom na internet, s webovým prehliadačom, s kamerou a mikrofónom
 • bez cestovania, vzdelávate sa z pohodlia domova (alebo Vám poskytneme našu kanceláriu #bezkontaktne *)
 • len 4 hodiny denne
 • interakcia s lektorom v reálnom čase
 • aktívne zapájanie účastníkov počas školenia - formou otázok, live diskusie, skúšobných testov a úloh
 • jednoduchšie získavanie vedomostí a následné upevňovanie poznatkov
 • vzdelávacie materiály dostupné v elektronickej podobe
 • absolvujte skúšku online v termíne, ktorý si zvolíte alebo neskôr u nás v TAYLLOR & COX Slovensko v termíne, keď nám to situácia umožní, skúšku budete mať u nás predplatenú
 • dostupný videozáznam zo školenia

* ak Vaše domáce prostredie nie je momentálne prispôsobené na vzdelávanie z domu (okolité rušivé vplyvy), tak Vám poskytneme našu kanceláriu, ktorá je vhodným prostredím na kvalitné vzdelávanie. V kancelárii budete sám a bez rušivých elementov.

Priebeh online kurzu

Priama online komunikácia medzi účastníkmi a lektorom - pasívna forma vzdelávania sa mení na aktívnu.

Ako to funguje? 

Naše online kurzy vo virtuálnej miestnosti sú založené na klasických akreditovaných certifikačných kurzoch. Účastníci kurzu sa kdekoľvek pripoja do skupiny cez svoj počítač s kamerou a mikrofónom. Následne budú v interakcii s ostatnými účastníkmi sledovať naživo výklad lektora.

Využívanie moderných didaktických nástrojov

 • lektor využíva interaktívnu tabuľu, na ktorej anotuje pripravenú prednášku a premieta prezentáciu štúdijné materiály alebo inak znázorňuje prezentovaný obsah školenia
 • účastníci počas školenia dostávajú od lektora na obrazovky svojich PC rôzne dokumenty, úlohy a otázky, na ktoré priamo online reagujú
 • aj z pohodlia domova prichádza k aktívnej diskusii medzi účastníkom a lektorom a účastníkmi navzájom prostredníctvom videokonferencie a online chatu
Priebeh online kurzu

Cieľová skupina

 • osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti procesného riadenia
 • procesári, proceduralisti, metodici, manažéri, výkonní riaditelia
 • produktoví manažéri a špecialisti
 • IT špecialisti a manažéri
Cieľová skupina

Ciele kurzu

 • naučiť sa vysvetliť základné pojmy z oblasti riadenia a zlepšovania podnikových procesov (čo je process)
 • získať znalosť o životnom cykle procesov – ovláda základy dizajnu, modelovania, výkonu, monitoringu a optimalizácie procesu
 • naučiť sa chápať podstatu a princípy procesného riadenia, pozná obsah a role procesného riadenia
 • získať znalosť o tom, ako postupovať pri implementácii procesného riadenia v organizácii
 • spoznať základný rámec pre ovládanie teórie, terminológie a prístupov v prax

Odborné témy kurzu

Úvod do procesného riadenia
Proces
Dizajn / Modelovanie procesu
Výkon / Monitoring / Optimalizácia procesu
BPM – Business Process Management
Zavedenie BPM v organizácii
Komunikácia v procese a procesná dokumentácia

Certifikácia

Business Process Management & Improvement Basic - BPM&I Basic

Proces certifikácie pozostáva z certifikačnej skúšky a z udelenia certifikátu na základe výsledkov uvedenej skúšky.
Online certifikačná skúška
 • test 50 otázok (tém, tvrdení, výrokov), ktoré pozostávajú zo 4 možných odpovedí, pričom vždy je len jedna správna
 • trvanie: 75 minút
 • pre úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky je potrebné získať minimálne 25 bodov (50%)
 • bez použitia literatúry
Certifikát
 • Školenie je akreditované Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom potvrdenia o akreditácii - 3553/2020/15/1
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu sa vydáva po absolvovaní vzdelávacieho programu (školenia BPM - Basic), ktoré bolo akreditované podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní – od septembra 2010.
 • Certifikát (osvedčenie o absolvovaní) sa udeľuje na základe výsledkov certifikačnej skúšky
Certifikácia

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 09:45

Úvod do procesného riadenia

 • História procesného riadenia

 • Všeobecné definície

  • Funkčné riadenie
  • Procesný prístup
  • Procesné riadenie
 • Princípy procesného riadenia

 • Prínosy procesného riadenia

09:45 – 10:00

Prestávka, samostatná práca

10:00 – 10:45

Proces

 • Definícia
  • Proces
  • Podproces
  • Procesný krok
  • Činnosť
  • Úloha (Ako?)
  • Pridaná hodnota
  • Atribúty

10:45 – 11:00

Prestávka, samostatná práca

11:00 – 11:45

Proces

 • Rozdelenie procesov

  • Interné/Externé
  • Riadiace/Hlavné/Podporné/Metaprocesy
  • Podľa vyspelosti
  • Podľa rozsahu podpory IT
 • Procesný workflow

 • Životný cyklus procesu

  • Dizajn
  • Modelovanie
  • Výkon
  • Monitoring
  • Optimalizácia

11:45 – 12:00

Prestávka, samostatná práca

12:00 – 13:00

Cvičenie 1: Identifikácia procesných krokov, činností a úloh na príklade procesu

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 09:45

BPM – Business Process Management

 • Procesné role a ich zodpovednosti
  • Biznis líder
  • Vlastník procesu
  • Operatívny manažér
  • Operátor procesu
 • Metaprocesy

09:45 – 10:00

Prestávka, samostatná práca

10:00 – 10:45

Cvičenie 3: Vytvorenie procesného modelu organizácie

10:45 – 11:00

Prestávka, samostatná práca

11:00 – 11:45

Zavedenie BPM v organizácii

 • Predpoklady zavedenia BPM

11:45 – 12:00

Prestávka, samostatná práca

12:00 – 13:00

Zavedenie BPM v organizácii

 • Projektový prístup k zavedeniu BPM

Tretí deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 09:45

Zavedenie BPM v organizácii

 • Miera procesnej orientácie organizácie

09:45 – 10:00

Prestávka, samostatná práca

10:00 – 10:45

Komunikácia v procese a procesná dokumentácia

 • Komunikácia v procese

10:45 – 11:00

Prestávka, samostatná práca

11:00 – 11:45

Komunikácia v procese a procesná dokumentácia

 • Ciele a význam procesnej dokumentácie
  • Dokumenty k procesom
  • Doplňujúce dokumenty
  • Odporúčania

11:45 – 12:30

Cvičenie 4: Vytvorenie karty procesu pre zvolený proces

12:30 – 13:00

Prestávka na obed

13:00 – 14:15

Záver

Certifikačná skúška

Štvrtý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 09:45

Výkon / Monitoring / Optimalizácia procesu

 • SMART
 • Zobrazenie ukazovateľov

09:45 – 10:00

Prestávka, samostatná práca

10:00 – 10:45

Výkon / Monitoring / Optimalizácia procesu

 • BPI - Prístupy k zlepšovaniu procesov
 • Kontinuálne zlepšovanie (PDCA)
 • Projektové zlepšovanie procesov

10:45 – 11:00

Prestávka, samostatná práca

11:00 – 11:45

BPM – Business Process Management

 • Definícia a základné pojmy
  • BPM (vrátane ISO)
  • TQM
 • Základná štruktúra podniku

11:45 – 12:00

Prestávka, samostatná práca

12:00 – 13:00

BPM – Business Process Management

 • Procesný model
 • Procesná mapa
 • 10toro procesne riadenej organizácie

Piaty deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 09:45

Dizajn / Modelovanie procesu

 • Identifikácia a analýza

  • Vstupov a výstupov
  • Toku procesov
  • Hlavných účastníkov a prostriedkov procesu
 • Metodológia (IDEF, BPMN, EPC, ITIL).

 • Mapovacie nástroje (ARIS, VISIO, Archimed)

09:45 – 10:00

Prestávka, samostatná práca

10:00 – 10:45

Dizajn / Modelovanie procesu

 • Vytvorenie modelu

  • Diagram
  • Objekty
  • Pravidlá
 • Zodpovednosti v procese - RACI

10:45 – 11:00

Prestávka, samostatná práca

11:00 – 11:45

Cvičenie 2: Vytvorenie modelu procesu a jednoduchej RACI

11:45 – 12:00

Prestávka, samostatná práca

12:00 – 13:00

Výkon / Monitoring / Optimalizácia procesu

 • Výkon procesu (človek, systém, automatizácia, IT prostredie)
 • Monitoring procesu
 • Ukazovatele výkonnosti procesu (PI, KPI, SLA, OLA)

Procesné riadenie nie je len metodika. Predstavujeme unikátny program, ktorý kladie dôraz na praktickosť pred metodológiou.

 • plánovanie a sledovanie výkonnosti firemných procesov
 • definovanie, vizualizácia, kontrola, informovanie a zlepšovanie procesov
 • Dĺžka bloku 45 minut
 • Vyučovacích hodín 20 hodín
 • Občerstvenie Nie
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  -

Beáta Jirásková

 BPM Trainer, PRINCE2® Approved Lead Trainer

Technické zručnosti a kompetencie:

 • PRINCE2® Foundation, 5th edition, 6th edition
 • PRINCE2® Practitioner 5th edition, 6th edition
 • BPM&I
 • Soft Skills trainings
Lektor, mentor, biznis konzultant a projektový manažér

Beata svoj prvý oficiálny projekt realizovala v roku 1997, kedy ako produktová manažérka dostala úlohu komerčne zaviesť na slovenský trh technológiu ISDN. Od roku 2012 vedie vlastnú firmu a pôsobí ako projektový manažér, konzultant a tréner, kde každá práca pre klienta je samostatný projekt, ktorý je potrebné kvalitne riadiť a úspešne dokončiť. Metodiku PRINCE2® považuje za skvelú oporu vo svojej práci pre jej flexibilitu pre projekty malé, veľké aj agilné.

Miloš Tomka

BPM Trainer, PRINCE2® Approved Lead Trainer, ITIL® Approved Lead Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL® v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách.  Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

Adela Štalmachová

Akreditovaný lektor Business Process Management & Improvement - BPM&I

Adela pôsobila ako lektor vo vzdelávacích programoch zameraných na procesy projektového riadenia aplikované na proces obchodu, vyžívanie procesov projektového riadenia v línii / v organizácii.

Ako kurz hodnotia absolventi?

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?