BPM® - Basic Online

Využite svoj čas efektívne a rozvíjajte svoje vedomosti aj počas chvíľ strávených doma. BPM® - BASIC, resp. základy procesného riadenia Vám pomôžu získať znalosti o podstate a princípoch procesného riadenia, o štruktúre metód a nástrojov a ich využití v organizácii.

Metódy:
 • Prednášky
 • Diskusie
 • Praktické cvičenia
Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Filtrovanie ponuky kurzov

6Júl 2020Pondelok
Miesto Online
Dĺžka 5 dní
Obsadenosť Voľné
Jazyk Slovensky
Cena bez DPH €689,00
7September 2020Pondelok
Miesto Online
Dĺžka 5 dní
Obsadenosť Voľné
Jazyk Slovensky
Cena bez DPH €689,00
2November 2020Pondelok
Miesto Online
Dĺžka 5 dní
Obsadenosť Voľné
Jazyk Slovensky
Cena bez DPH €689,00

Prečo si vybrať náš online kurz?

 • školenie prebieha v reálom čase, s reálnym certifikovaným lektorom a s ďalšími online účastníkmi
 • rýchle prihlásenie sa do virtuálnej triedy cez webový prehliadač - Zoom Meeting, bez potreby inštalovania aplikácie, jednoducho kliknete na link, ktorý od nás obdržíte
 • budete potrebovať len notebook alebo tablet s prístupom na internet, s webovým prehliadačom, s kamerou a mikrofónom
 • bez cestovania, vzdelávate sa z pohodlia domova (alebo Vám poskytneme našu kanceláriu #bezkontaktne *)
 • len 4 hodiny denne
 • interakcia s lektorom v reálnom čase
 • aktívne zapájanie účastníkov počas školenia - formou otázok, live diskusie, skúšobných testov a úloh
 • jednoduchšie získavanie vedomostí a následné upevňovanie poznatkov
 • vzdelávacie materiály dostupné v elektronickej podobe
 • absolvujte skúšku online v termíne, ktorý si zvolíte alebo neskôr u nás v TAYLLOR & COX Slovensko v termíne, keď nám to situácia umožní, skúšku budete mať u nás predplatenú
 • dostupný videozáznam zo školenia

* ak Vaše domáce prostredie nie je momentálne prispôsobené na vzdelávanie z domu (okolité rušivé vplyvy), tak Vám poskytneme našu kanceláriu, ktorá je vhodným prostredím na kvalitné vzdelávanie. V kancelárii budete sám a bez rušivých elementov.

Priebeh online kurzu

Priama online komunikácia medzi účastníkmi a lektorom - pasívna forma vzdelávania sa mení na aktívnu.

Ako to funguje? 

Naše online kurzy vo virtuálnej miestnosti sú založené na klasických akreditovaných certifikačných kurzoch. Účastníci kurzu sa kdekoľvek pripoja do skupiny cez svoj počítač s kamerou a mikrofónom. Následne budú v interakcii s ostatnými účastníkmi sledovať naživo výklad lektora.

Využívanie moderných didaktických nástrojov

 • lektor využíva interaktívnu tabuľu, na ktorej anotuje pripravenú prednášku a premieta prezentáciu štúdijné materiály alebo inak znázorňuje prezentovaný obsah školenia
 • účastníci počas školenia dostávajú od lektora na obrazovky svojich PC rôzne dokumenty, úlohy a otázky, na ktoré priamo online reagujú
 • aj z pohodlia domova prichádza k aktívnej diskusii medzi účastníkom a lektorom a účastníkmi navzájom prostredníctvom videokonferencie a online chatu
Priebeh online kurzu

Cieľová skupina

 • osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti procesného riadenia
 • procesári, proceduralisti, metodici, manažéri, výkonní riaditelia
 • produktoví manažéri a špecialisti
 • IT špecialisti a manažéri
Cieľová skupina

Ciele kurzu

 • naučiť sa vysvetliť základné pojmy z oblasti riadenia a zlepšovania podnikových procesov (čo je process)
 • získať znalosť o životnom cykle procesov – ovláda základy dizajnu, modelovania, výkonu, monitoringu a optimalizácie procesu
 • naučiť sa chápať podstatu a princípy procesného riadenia, pozná obsah a role procesného riadenia
 • získať znalosť o tom, ako postupovať pri implementácii procesného riadenia v organizácii
 • spoznať základný rámec pre ovládanie teórie, terminológie a prístupov v prax

Prínosy kurzu BPM® - Basic

Aký prínos má kurz Business Process Management pre manažérov a pre celú organizáciu?

Prínosy pre manažérov

Efektívne riadenie procesov a ich implementácia do riadenia organizácie

Tento kurz odporúčame všetkým riadiacim pracovníkom i špecialistom, ktorí majú dostatok skúseností na svojej pozícii a chcú sa posunúť na manažérsky vyššiu pozíciu. Súčasťou ceny kurzu je i samotná certifikačná skúška. Absolventi kurzu získajú znalosti o

 • podstate a princípoch procesného riadenia,
 • rozdiele medzi funkčným a procesným riadením,
 • štruktúre metód a nástrojov procesného riadenia a ich využití v organizácii,
 • obsahu procesného riadenia,
 • o implementácii procesného riadenia do existujúceho systému riadenia organizácie tak, aby dokázal efektívne budovať procesne riadenú organizáciu
Prínosy pre manažérov

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

 • 09:00 – 09:45

  Úvod do procesného riadenia

  • História procesného riadenia
  • Všeobecné definície
   • Funkčné riadenie
   • Procesný prístup
   • Procesné riadenie
  • Princípy procesného riadenia
  • Prínosy procesného riadenia
 • 09:45 – 10:00

  Prestávka, samostatná práca

 • 10:00 – 10:45

  Proces

  • Definícia
   • Proces
   • Podproces
   • Procesný krok
   • Činnosť
   • Úloha (Ako?)
   • Pridaná hodnota
   • Atribúty
 • 10:45 – 11:00

  Prestávka, samostatná práca

 • 11:00 – 11:45

  Proces

  • Rozdelenie procesov
   • Interné/Externé
   • Riadiace/Hlavné/Podporné/Metaprocesy
   • Podľa vyspelosti
   • Podľa rozsahu podpory IT
  • Procesný workflow
  • Životný cyklus procesu
   • Dizajn
   • Modelovanie
   • Výkon
   • Monitoring
   • Optimalizácia
 • 11:45 – 12:00

  Prestávka, samostatná práca

 • 12:00 – 13:00

  Cvičenie 1: Identifikácia procesných krokov, činností a úloh na príklade procesu

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

 • 09:00 – 09:45

  Dizajn / Modelovanie procesu

  • Identifikácia a analýza
   • Vstupov a výstupov
   • Toku procesov
   • Hlavných účastníkov a prostriedkov procesu
  • Metodológia (IDEF, BPMN, EPC, ITIL).
  • Mapovacie nástroje (ARIS, VISIO, Archimed)
 • 09:45 – 10:00

  Prestávka, samostatná práca

 • 10:00 – 10:45

  Dizajn / Modelovanie procesu

  • Vytvorenie modelu
   • Diagram
   • Objekty
   • Pravidlá
  • Zodpovednosti v procese - RACI
 • 10:45 – 11:00

  Prestávka, samostatná práca

 • 11:00 – 11:45

  Cvičenie 2: Vytvorenie modelu procesu a jednoduchej RACI

 • 11:45 – 12:00

  Prestávka, samostatná práca

 • 12:00 – 13:00

  Výkon / Monitoring / Optimalizácia procesu

  • Výkon procesu (človek, systém, automatizácia, IT prostredie)
  • Monitoring procesu
  • Ukazovatele výkonnosti procesu (PI, KPI, SLA, OLA)

Tretí deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

 • 09:00 – 09:45

  Výkon / Monitoring / Optimalizácia procesu

  • SMART
  • Zobrazenie ukazovateľov
 • 09:45 – 10:00

  Prestávka, samostatná práca

 • 10:00 – 10:45

  Výkon / Monitoring / Optimalizácia procesu

  • BPI - Prístupy k zlepšovaniu procesov
  • Kontinuálne zlepšovanie (PDCA)
  • Projektové zlepšovanie procesov
 • 10:45 – 11:00

  Prestávka, samostatná práca

 • 11:00 – 11:45

  BPM – Business Process Management

  • Definícia a základné pojmy
   • BPM (vrátane ISO)
   • TQM
  • Základná štruktúra podniku
 • 11:45 – 12:00

  Prestávka, samostatná práca

 • 12:00 – 13:00

  BPM – Business Process Management

  • Procesný model
  • Procesná mapa
  • 10toro procesne riadenej organizácie

Štvrtý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

 • 09:00 – 09:45

  BPM – Business Process Management

  • Procesné role a ich zodpovednosti
   • Biznis líder
   • Vlastník procesu
   • Operatívny manažér
   • Operátor procesu
  • Metaprocesy
 • 09:45 – 10:00

  Prestávka, samostatná práca

 • 10:00 – 10:45

  Cvičenie 3: Vytvorenie procesného modelu organizácie

 • 10:45 – 11:00

  Prestávka, samostatná práca

 • 11:00 – 11:45

  Zavedenie BPM v organizácii

  • Predpoklady zavedenia BPM
 • 11:45 – 12:00

  Prestávka, samostatná práca

 • 12:00 – 13:00

  Zavedenie BPM v organizácii

  • Projektový prístup k zavedeniu BPM

Piaty deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

 • 09:00 – 09:45

  Zavedenie BPM v organizácii

  • Miera procesnej orientácie organizácie
 • 09:45 – 10:00

  Prestávka, samostatná práca

 • 10:00 – 10:45

  Komunikácia v procese a procesná dokumentácia

  • Komunikácia v procese
 • 10:45 – 11:00

  Prestávka, samostatná práca

 • 11:00 – 11:45

  Komunikácia v procese a procesná dokumentácia

  • Ciele a význam procesnej dokumentácie
   • Dokumenty k procesom
   • Doplňujúce dokumenty
   • Odporúčania
 • 11:45 – 12:30

  Cvičenie 4: Vytvorenie karty procesu pre zvolený proces

 • 12:30 – 13:00

  Prestávka na obed

 • 13:00 – 14:15

  Záver

  Certifikačná skúška

Procesné riadenie nie je len metodika. Predstavujeme unikátny program, ktorý kladie dôraz na praktickosť pred metodológiou.

 • plánovanie a sledovanie výkonnosti firemných procesov
 • definovanie, vizualizácia, kontrola, informovanie a zlepšovanie procesov
 • Dĺžka bloku 45 minut
 • Vyučovacích hodín 20 hodín
 • Občerstvenie Nie
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  -

Prínosy pre organizáciu

Process management štandardizuje procesy

Zachytili ste, že sa dnes viac ako v minulosti spomína pojem "procesy"?

Vety typu ako: "Mali by sme nastaviť procesy... . "; "Musíme to sprocesovať."; "Tento proces má vážne trhliny."; sa objavujú v našej každodennej pracovnej komunikácii. Využívajú ich v spoločnostiach, ktoré si uvedomili vlastné procesy, identifikujú ich a snažia sa ich nastavovať. Samozrejme, je to beh na dlhé trate, pri ktorom musia spolupracovať viaceré tímy ľudí. Zodpovednosť za neustále zlepšovanie procesov v rámci podniku nie je úlohou len manažéra kvality, ale aj manažérov zodpovedných za procesy, či osôb podieľajúcich sa na procese.

Štandardizovanie procesov sa využíva aj v riadení integrovaného systému manažérstva kvality. Veľká je aj zodpovednosť za udržiavanie identifikovaných podnikových procesov v rámci podniku.

Aká je odmena za nastavenie kvalitného procesného riadenia do systému riadenia organizácie?

 • šťastný pracujúci tím ľudí- pretože, kde sú hranice a poriadok, nie je priestor pre nedorozumenia- pretože zrozumiteľné a zjednodušené procesy  prinášajú jasnú predstavu o pracovnom postupe- pretože všetko beží tak, ako má a sú odmenení- pretože majú viac času na riešenie skutočných problémov
 • spokojný manažment- pretože, kde sú šťastní a pracovití zamestnanci, tam je vždy prosperita a zisk
Prínosy pre organizáciu

Certifikácia

Business Process Management - Basic (SCBPM - B®) certifikát

Proces certifikácie pozostáva z certifikačnej skúšky a z udelenia certifikátu na základe výsledkov uvedenej skúšky.
Online certifikačná skúška
 • test 50 otázok (tém, tvrdení, výrokov), ktoré pozostávajú zo 4 možných odpovedí, pričom vždy je len jedna správna
 • trvanie: 75 minút
 • pre úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky je potrebné získať minimálne 25 bodov (50%)
 • bez použitia literatúry
Certifikát
 • Školenie je akreditované Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom potvrdenia o akreditácii - 3553/2020/15/1
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu sa vydáva po absolvovaní vzdelávacieho programu (školenia BPM® - Basic), ktoré bolo akreditované podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní – od septembra 2010.
 • Certifikát (osvedčenie o absolvovaní) sa udeľuje na základe výsledkov certifikačnej skúšky
Certifikácia

Zdokumentovanie a zmapovanie

Základom na identifikáciu je kvalitné zmapovanie a zdokumentovanie:

Zdokumentovanie procesov

 • jeho výsledkom je procesná mapa, ktorá reprezentuje identifikáciu procesov a ich zmapovanie do procesnej mapy. Je to vizuálna reprezentácia hlavných krokov jednotlivých procesov.

Zmapovanie útvarov

 • jeho výsledkom je zachytenie jednotlivých organizačných väzieb, popisov práce na pozíciách

Zachytenie informácií

 • zmapovanie informačného toku potrebujeme na vyhľadanie nosičov informácií
Zdokumentovanie a zmapovanie

Miloš Tomka

BPM® Trainer, PRINCE2® Approved Lead Trainer, ITIL® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL® v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner (PRINCE2® & ITIL®) certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách.  Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

Adela Štalmachová

Akreditovaný lektor Business Process Management - BPM®

Adela pôsobila ako lektor vo vzdelávacích programoch zameraných na procesy projektového riadenia aplikované na proces obchodu, vyžívanie procesov projektového riadenia v línii / v organizácii.

Beáta Jirásková

 BPM® Trainer, PRINCE2® Approved Lead Trainer

Technické zručnosti a kompetencie:

 • PRINCE2® Foundation, 5th edition, 6th edition
 • PRINCE2® Practitioner 5th edition, 6th edition
 • BPM®
 • Soft Skills trainings
Lektor, mentor, biznis konzultant a projektový manažér

Beata svoj prvý oficiálny projekt realizovala v roku 1997, kedy ako produktová manažérka dostala úlohu komerčne zaviesť na slovenský trh technológiu ISDN. Od roku 2012 vedie vlastnú firmu a pôsobí ako projektový manažér, konzultant a tréner, kde každá práca pre klienta je samostatný projekt, ktorý je potrebné kvalitne riadiť a úspešne dokončiť. Metodiku PRINCE2® považuje za skvelú oporu vo svojej práci pre jej flexibilitu pre projekty malé, veľké aj agilné.

Ako kurz hodnotia absolventi?

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?