ISO 27001 Lead Auditor Online

Ako absolvent kurzu ISMS ISO 27001 Lead Auditor systému riadenia informačnej bezpečnosti budete ovládať prácu so štandardmi noriem ISO/IEC 2700x, ale taktiež súvisiacou legislatívou – napr. zákonom o kybernetickej bezpečnosti.

Naučíte sa používať základné vzory formulárov pre program / plán auditu, ale aj postup ako zostaviť správu z auditu. To všetko na praktických príkladoch v prostredí virtuálnej učebne. 

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Prečo si vybrať náš online kurz?

 • školenie prebieha v reálom čase, s reálnym certifikovaným lektorom a s ďalšími online účastníkmi
 • rýchle prihlásenie sa do virtuálnej triedy cez webový prehliadač - Zoom Meeting, bez potreby inštalovania aplikácie, jednoducho kliknete na link, ktorý od nás obdržíte
 • budete potrebovať len notebook alebo tablet s prístupom na internet, s webovým prehliadačom, s kamerou a mikrofónom
 • bez cestovania, vzdelávate sa z pohodlia domova (alebo Vám poskytneme našu kanceláriu #bezkontaktne *)
 • interakcia s lektorom v reálnom čase
 • aktívne zapájanie účastníkov počas školenia - formou otázok, live diskusie, skúšobných testov a úloh
 • jednoduchšie získavanie vedomostí a následné upevňovanie poznatkov
 • vzdelávacie materiály zasielame v tlačenej podobe poštou
 • absolvujte skúšku online v termíne, ktorý si zvolíte alebo neskôr u nás v TAYLLOR & COX Slovensko v termíne, keď nám to situácia umožní, skúšku budete mať u nás predplatenú

* ak Vaše domáce prostredie nie je momentálne prispôsobené na vzdelávanie z domu (okolité rušivé vplyvy), tak Vám poskytneme našu kanceláriu, ktorá je vhodným prostredím na kvalitné vzdelávanie. V kancelárii budete sám a bez rušivých elementov.

Priebeh online školenie

Priama online komunikácia medzi účastníkmi a lektorom - pasívna forma vzdelávania sa mení na aktívnu.

Ako to funguje? 

Naše online kurzy vo virtuálnej miestnosti sú založené na klasických akreditovaných certifikačných kurzoch. Účastníci kurzu sa kdekoľvek pripoja do skupiny cez svoj počítač s kamerou a mikrofónom. Následne budú v interakcii s ostatnými účastníkmi sledovať naživo výklad lektora.

Využívanie moderných didaktických nástrojov

 • lektor využíva interaktívnu tabuľu, na ktorej anotuje pripravenú prednášku a premieta prezentáciu štúdijné materiály alebo inak znázorňuje prezentovaný obsah školenia
 • účastníci počas školenia dostávajú od lektora na obrazovky svojich PC rôzne dokumenty, úlohy a otázky, na ktoré priamo online reagujú
 • aj z pohodlia domova prichádza k aktívnej diskusii medzi účastníkom a lektorom a účastníkmi navzájom prostredníctvom videokonferencie a online chatu
Priebeh online školenie

Komu je určený?

ISO/IEC 27001 Lead Auditor poskytuje cennú spätnú väzbu a stave systému riadenia informačnej bezpečnosti. Samotná auditorská správa vám ďalej pomôže upraviť súvisiace procedúry, realizovať interný audit, alebo riadiť projekt zavedenia ISMS až do úrovne splnenia podmienok pre certifikáciu. Audítor je tiež schopný začleniť systém ochrany informácií do integrovaného systému.

Podmienkou absolvovania kurzu ISO/IEC 27001 Lead Auditor je úspešné absolvovanie školenia ISMS ISO 27000 Foundation
ISMS ISO 27000 Foundation

Cieľová skupina

 • Audítori, ktorí chcú realizovať externé audity ISMS
 • Technickí experti, ktorí sa podieľajú na bezpečnostných projektoch
 • Manažéri a konzultanti, ktorí chcú dostať pod kontrolu proces auditu
Komu je určený?

Ciele kurzu

 • Vytvoriť Follow-up Auditu: plán, program, i re-certifikáciu
 • Osvojiť si princípy, vrátane parciálneho zrovnávania a skutočných opatrení
 • Naučiť sa zostaviť vlastnú audítnu správu; kontrolu plnenia nezhôd a pripomienok
 • Pracovať s audítorskými formulármi podľa ISO 17021-1. Prezentovať nálezy externého auditu a záverečnej správy.

Prínosy pre organizáciu

Systém ISMS môže byť zavedený pre organizačnú zložku spoločnosti, informačný systém alebo jeho časť, prípadne môže zahŕňať celú organizáciu. Prečo organizácie investujú do ISMS? Nižšie uvádzame najčastejšie benefity, ktoré vnímajú manažéri, ktorých organizácia pravidelne spolieha na audit ISMS

 • Efektívne riadenia investícií vkladaných do bezpečnosti
 • Inventúra vlastných aktív, ich ocenenie a klasifikácia
 • Riadené odstránenie alebo zníženie rizík v oblasti informačných systémov
 • Zavedenie systémového a systematického prístupu pri používaní IT/IS
 • Zvýšenie povedomia a zodpovednosti zamestnancov pri práci s informáciami
 • Naplnenie legislatívnych požiadaviek; Zvýšenie dôveryhodnosti pre partnerov; 
 • Kultivácia imidžu a firemnej kultúry; ISMS je možné implementovať do akejkoľvek spoločnosti / organizácie, bez obmedzení.
Prínosy pre organizáciu

ISMS Dokumentácia (šablóny, vzory)

Vyskúšajte ISMS ISO 27000 Toolkit™ - šablóny a vzory ISMS dokumentácie

S týmto produktom získate do rúk nástroj, ktorý vám pomôže udržať správny smer pri príprave na certifikáciu, ale zároveň aj zefektívni celý implementačný projekt. 

Čo všetko ISMS Toolkit od TAYLLORCOX obsahuje

 • Komplexná sada "ready to use šablón"
 • Plne prispôsobiteľné všetkým spoločnostiam
 • Ušetríte nielen čas, ale dosiahnete výrazné finančné úspory
 • Je plne kompatibilný so štandardmi ako napr. ISO 9001, GDPRISO 22301
 • ISMS dokumentácia je verifikovaná akreditovanými Audítormi pre ISO/IEC 27001

ISMS vzorová dokumentácia >

ISMS Dokumentácia (šablóny, vzory)

Certifikácia

ISO 27001 Lead Auditor | ISMS Accredited

Vydanie certifikátu

Absolventi získajú certifikát ISO 27001 Lead Auditor od medzinárodne akreditovanej organizácie RCB (Registered Certification Bodies) TAYLLORCOX so zameraním na certifikáciu systémov ISMS (Information Security Management System) podľa normy ISO 2700x.

Akreditácia certifikátu a globálna uznateľnosť sa riadi pravidlami podľa medzinárodného štandardu ISO/IEC 17024:2012, Conformity assessment – General requirements for bodies operating certification of person.

Certifikát je vydaný v 2 verziách (CZ a EN)
 • ISMS ISO/IEC 27001 Lead Auditor
 • Vedúci Audítor systému riadenia informačnej bezpečnosti
 • Poplatok za skúšku a vydanie certifikátu je už súčasťou kurzu!

Všetko o certifikácii ISMS >

Vydanie certifikátu

Formát skúšky

Témy skúšky sú: Princípy ISMS. Základná koncepcia auditu. Príprava auditu. Správa auditorského programu ISMS. Realizácia a uzavretie auditu ISO/IEC_27001.

Certifikát získate z pohodlia Vášho domova.

V prípade prezenčnej formy školenia sa certifikačná skúška koná na konci druhého dňa školenia, prípade online certifikačnej skúšky odporúčame vykonať danú skúšku s odstupom času - podľa dohody s lektorom.

Formát online skúšky
 • Online certifikačný test - otázky s výberom správnej odpovede
 • Dĺžka: 60 minút
 • Politika uzavretej knihy
 • Jazyková verzia skúšky: čeština / angličtina
 • Celkom 75 otázok, 5 otázok v testu je cvičných a nezapočítavajú sa do výsledkov
 • Minimálna úspešnosť je 50%, resp. 35 správnych odpovedí zo 70
 • Kvalifikačné predpoklady: Áno. Kandidáti musia absolvovať kurz ISO 27001 Foundation
 • platnosť certifikátu 3 roky od obdržania

Všetko o certifikácii >

Formát skúšky

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Úvod do auditu

 • Princípy systému ISMS

 • Prínosy a riziká systému

 • Práca s normou ISO 27001

 • Princípy akreditovanej certifikácie

 • Analýza rizík v ISMS podľa ISO 27001

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

 • Politika - ciele ISMS

 • Dokumentácia ISMS

 • Prehlásenie o aplikovateľnosti

12:15 – 13:15

Lunch / Obed

13:15 – 14:45

 • ISMS z pohľadu Interných auditov

 • Opatrenia k náprave

 • Ošetrenia rizík, bezpečnostné incidenty

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:30

Príloha A

Práca s normou ISO 27002 a ďalšími

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Proces auditu

 • EN ISO 19011
 • Návrh auditného plánu
 • Práca s normou a checklisty
 • Princípy auditu podľa ISO 27001

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

 • Tvorba programu auditu

 • Plán auditu

 • Rozdelenie rolí v priebehu auditu

 • Činnosti pri On-Site auditu

12:15 – 13:15

Lunch / Obed

13:15 – 14:45

 • Požiadavky na audítorov ISO 17021-1 

 • Certifikačný cyklus

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:30

Cvičenie

 • Príprava dokumentacie k auditu

Tretí deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Príprava programu auditu

 • Praktické cvičenie

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Príprava plánu auditu

 • Praktické cvičenie

12:15 – 13:15

Lunch / Obed

13:15 – 14:45

Simulácia auditu v prostredí firmy

 • Praktické cvičenie

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 17:30

Záver

 • Hodnotenie vykonaných praktických cvičení 

Certifikácia

 • Tipy pre test
 • Certifikačná skúška ISO 27001 Lead Auditor

Absolventi budú oboznámení  s rolami audítora bezpečnosti v systéme managementu, budú pripravení plánovať, realizovať a vyhodnocovať interné i certifikačné audity.

Podstatná časť kurzu je vedená v praktickej rovine, dôraz sa kladie predovšetkým na príklady z praxe, používanie moderných prezentačných techník a maximálne zapojenie účastníkov kurzu.

 • Dĺžka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodín 24 hodín
 • Občerstvenie -
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  Podmienkou pre absolvovanie kurzu je úspešné absolvovanie kurzu: ISO 27001 Foundation z dôvodu splnenia požiadaviek normy ISO27006 na auditorov ISMS: 7.2.1.1/D A 7.2.1.

  ISO 27001 Lead Auditor nadväzuje na znalosti získané v predchádzajúcej úrovni, ktoré sa ďalej rozvíjajú.

Vít Lidinský

 • Od roku 2012 vykonáva prax súdneho znalca v odbore ekonomika, odvetvie ceny a odhady, so zvláštnou špecializáciou na informačné systémy a ochranu osobných údajov.
 • Viac ako 5 rokov bol vedúci odd. a vrchný riaditeľ na Ministerstve Informatiky ČR, Ministerstve zahraničných vecí Českej republiky a Štátnej pokladne - Centrum zdielaných služieb (odbory ICT).
 • Vyštudoval Ekonomickú fakultu, obor informačný management - ČZU. Tu získal postupne magisterský (Ing.) a doktorský titul (Ph. D.)

Jan Cuřín

Absolvent ČVUT FEL, následne poradca s mezinárodným presahom v oblasti implementácie a optimalizácie systému riadenia informačnej (ITSM) a kybernetickej (ISMS) bezpečnosti. Získané skúsenosti aplikuje z pozície akreditovaného Lead Auditora v oblastiach  IT Service Managementu, ISMS a GDPR.

Marek Mitáček

Akreditovaný tréner, Workshop Leader, Coach, spoluautor metodík a TAYLLORCOX Toolkitov (sady šablón a vzorových formulárov) pre oblasť IT Service Managementu ITSM, Project Managementu PRINCE2 a kybernetickej bezpečnosti podľa ISMS ISO/IEC 27001 a ZoKB. 

Jeden z vôbec prvých IT audítorov v ČR. Jeho bohatá prax začala v roku 1996 v spol. GiTy. Následne strávil takmer 10 rokov na pozícií implementátora ITIL v Českom Telekome a od roku 2007 je kľúčovým auditorom, akreditovaným trénerom v TAYLLORCOX

 • TAYLLORCOX
 • Český Telekom
 • GiTy - Interný Auditor / Consultant

LinkedIn

Video

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 533 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • GDPR - Anonymizované
 • 10.11.21

Školiteľ bol výborný. Najmä tým, že perfektne ovládal problematiku, uvádzal veľké množstvo príkladov.

 • GDPR - Anonymizované
 • 10.11.21

Bola som veľmi spokojná s daným kurzom, lektor vhodne kombinoval teóriu s príkladmi z praxe.

 • Michal P.
 • 10.11.21

Kurz hodnotím veľmi pozitívne. Organizácia kurzu bola výborne zabezpečená, mal som všetky potrebné informácie. Lektor prednášal odborne a zároveň pútavo, pričom odborné znalosti dopĺňal množstvom praktických skúseností. Kurz odporúčam každému, kto si chce prehĺbiť odborné znalosti o praktické poznatky z problematiky ISO 27001, respektíve z oblasti kyberbezpečnosti.

 • GDPR - Anonymizované
 • 10.11.21

Mám sa ešte čo učiť.

 • GDPR - Anonymizované
 • 10.11.21

Super

 • Boris S.
 • 11.06.21
 • ISIT Slovakia, s.r.o.

Kurz bol vynikajúci, isté limity sú však spôsobené technológiou výučby - on-line. Pre úplnú dokonalosť kurzu chýbal osobný kontakt s prednášateľom (inak bol excelentný) a aj s ostatnými účastníkmi (z tohoto dôvodu, len pre odlíšenie, som dal jeden krát hodnotenie "dobre"). Určite budem odporúčať kurzy od tejto spoločnosti:)

 • Radoslav H.
 • 11.06.21
 • Fakultná nemocnica Nitra

Super, určite opäť si vyberiem TX.

 • GDPR - Anonymizované
 • 02.12.20

Kurz poskytol zrozumiteľné vysvetlenie realizácie auditov.

 • GDPR - Anonymizované
 • 02.12.20

Výborný kurz.

 • GDPR - Anonymizované
 • 02.12.20

Spokojnosť.

Zobraziť ďalších 10 recenzií absolventov

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?