Čo je DevOps

V názve sú zakotvené 2 piliére: Development + IT Operations. DevOps predstavuje best practice, ktorá vám pomôže v lepšej komunikácii, spolupráci a integrácii odborníkov z IT Operation a Software Development.

  Čo je DevOps

  Čo je DevOps

  Metodika riadenia IT, ktorá optimalizuje spoluprácu medzi oddtlením software developmentu a IT operations

  Osvojte si best practice, ktorý vám pomôže zlepšiť komunikáciu a integráciu tímu vývoja a prevádzky a tým zefektívniť fungovanie IT, čo pozitívne ovplyvní chod celej firmy.

  Základom každej efektívne fungujúcej organizácie je predovšetkým to, ako dobre v nej funguje prevádzková činnosť.

  A ich efektivita je stále viac závislá na perfektne fungujúcom IT. Tzn. že efektivita je závislá na vývojároch, resp. software Developmente. Práve v týchto situáciach oceníte DevOps.

  DevOps je metodika vyvinutá DevOps Institute (DOI) a je určená jednotlivcom i organizáciam. Vďaka týmto princípom si osvojíte best practice určené pre riadenie IT Operations + Software Development.

  Čo je DevOps

  Prečo DevOps

  Vďaka metodike DevOps skrátite čas potrebný pre uvedenie produktov a služieb na trh (time to market)

  Rovnako ako vo väčšine dnešných firiem, je pravdepodobne aj v tej vašej úspech buzbis aktivít závislý na perfektne fungujúcom IT. DevOps vám umožní riadiť ho spôsobom, ktorý zvýši jeho spoľahlivosť a efektivitu a zlepší kvalitu ním dodávaných služieb.

  Naučí vás, ako zrýchliť a optimalizovať vývoj softwaru i jeho nasadenie a efektívne riešiť požiadavky k spokojnosti zákazníkov. Ponúkne vám postupy pre riešenie typických problémových situácií, ktoré nastávajú v každodennej prevádzke IT.

  DevOps je koncept využívajúci princípy AgileScrum a Lean, ktorý zahŕňa praxou preverené postupy a odporúčania. Nie je to len metodika; vyžaduje taktiež zmenu kultúry, myslenia a spôsobu práce celého IT oddelenia. Zmenu, ktorá se vašej firme vyplatí.

  Prečo DevOps

  Hlavné princípy DevOps

  Pre Devops je kľúčová kultúra, ktorá podporí spoluprácu tímu. Všetci pracujú na spoločnom cieli, zdieľajú sa nápady a problémy, získava spätná väzba, podporuje zlepšovanie.

  Meranie, metriky a monitorovanie – pracuje sa s myšlienkou „čo nezmeriate, nemôžete riadiť“ a „čo neriadite, to nezlepšíte“. Systematicky sa aplikujú princípy Lean, ktorých cieľom je eliminovať plytvanie. Dôraz sa kladie na automatizáciu, ktorú podporujú všetky procesy a nástroje. 

  Behom všetkých činností sa uplatňujú tieto hlavné princípy:

  • Maximálne využívať automatizáciu
  • Klásť dôraz na neustále zlepšovanie
  • Všetky aktivity zameriavať na zákazníka
  • Mať neustále na pamäti cieľ, ktorý sa má dosiahnuť
  • Mať zodpovednosť za kompletný proces od začiatku až do konca
  • Pracovať v autonómnych tímoch zložených z odborníkov s rôznou expertízou
  Hlavné princípy DevOps

  Prínosy DevOps

  S DevOps môže vaša firma len získať. Tí, ktorí ho používajú, dokážu rýchlejšie reagovať na potreby biznis a mávajú vyššiu návratnosť investícií. Lepšie využívajú schopnosti svojich ľudí, pestujú kultúru, ktorá podporuje zdieľanie. Ak začleníte metodiku DevOps do riadenia vášho IT, prinesiete tak svojej firme skutočnú hodnotu.

  Čo Vás DevOps naučí

  • Využijete to nejlepšie z princípov Lean, Agile a Scrum
  • Dokážete lépšie plánovať kapacity na rôzne typy činností
  • Zlepší sa spolupráca medzi vývojom a operations v tímoch
  • Zvýši sa rýchlosť, spoľahlivosť a úspešnosť pri nasadzování IT riešení
  • Akcelerujete výkonnosť IT, čo podporí biznis aktivity a chod celej firmy
  • Zvýšiť kvalitu, znížiť množstvo strát a zvýšiť rýchlosť a úspešnosť nasadenia IT riešení

  Aké problémy DevOps rieši


  IT je neustále preťažené. Hromadia sa tu požiadavky, snahou je vyriešiť ich všetky. Ibaže nie je vždy jasné, čo a prečo je priorita. Zložité je aj zisťovanie, aký je práve status projektov.

  Kapacity nestačia, ľudia sú sťahovaní z projektov na inú prácu. Chýba jasný prehľad o tom, kto, kedy a na čom pracuje, rovnakému človeku sa prideľujú zakázky a incidenty.

  Nestíhajú sa termíny a SLA, nedodržujú sa sľuby dané zákazníkom. Oneskoruje sa nasadenie do produkcie, čo všetko negatívne ovplyvňuje biznis.

  Je málo času na testovanie, tlačí sa narýchle nasadenie do produkcie. Produkty sa netestujú priebežne, takže sa často musia prerábať.

  Pokiaľ sa s týmito problémami taktiež stretávate, je DevOps presne to, čo vaša firma potrebuje. Poskytne vám návod a praktické rady, ako v týchto situáciach postupovať, a naučí vás, ako im do budúcna predchádzať.

  Tri cesty podľa DevOps

  Prvá roadmapa: Tok práce
  • Pohyb zľava doprava, od vývoja k prevádzke a ďalej k zákazníkovi
  • IT je hodnotový reťazec, v ktorom sa vykonávajú aktivity pridávajúce hodnotu
  • Je nutné strážiť, aby byl tok plynulý a „po prúde“ sa nepúšťali závady či chyby
  Druhá roadmapa: Spätná vazba
  • Pohyb sprava doľava
  • Hodnotový reťazec je možné optimalizovať iba pri začlenení spätnej väzby
  • Strážiť problémové miesta, pracovať so spätnou väzbou, okamžite na ňu reagovať
  Tretia roadmapa: Experimentovanie
  • Zahrnutie priebežného učenia
  • Zlepšovanie a zdokonaľovanie nie je možné bez možnosti chybovať
  • Priebežne testovať a upravovať produkty, pracovať s rizikom a poučením z ne/úspechov, opakovanie a prax brať ako nutnú podmienku pre zlepšenie
  3 roadmapy DevOps

  Komu je určený

  Či už ste súčasťou tímu, ktorý funguje na princípoch DevOps, alebo ste si tým, kto má vo firme tento prístup zaviesť do praxe, v kurzoch sa s metodikou dokonale zoznámite a osvojíte si jej princípy. 

  Metodiku DevOps využijú:

  • IT konzultanti
  • Application/Service Developers
  • Všetci, ktorí chcú ťažiť z kvalitného riadenia IT
  • Manažéri z oddelenia Developmentu i Operations
  • IT Service/Process Managers, Lean IT, Test Engineers
  • Projektoví manažéri, Product Owners, SCRUM Masters
  Komu je určený

  3 kľúčové DevOps kurzy

  Zvoľte si kurz, ktorý najlepšie splní vaše očakávania

  DevOps Intro

  Manažérsky úvod do best practice DevOps. Behom jedného dňa sa zoznámite s hlavnými princípmi a ich využitím v každodennej činnosti vášho IT. Úvod do DevOps

  DevOps Master

  Dvojdňový kurz, ktorý vás podrobne prevedie všetkými oblasťami a postupmi, ktoré metodika využíva. Naučíte sa DevOps aplikovať v praxi a svoje znalosti preukážete zložením skúšky zakončenej certifikáciou DevOps Master.

  The Phoenix Project

  Ako DevOps zaviesť do praxe? Ako z neho získať čo najviac? To vám ukáže praktická biznis simulácia The Phoenix Project, ktorá môže byť tiež skvelým teambuildingom.

  Chcete získať darček k narodeninám?