ISO 10006 Certifikacia

Certifikačná schéma vychádza z požiadaviek normy ISO 17024, tj. Definuje požiadavky na odbornú spôsobilosť a iné požiadavky týkajúce sa špecifických pracovných zručností certifikovaných osôb.

  ISO 10006 Certifikacia

  Certifikačná schéma Project Manager

  Certifikačného orgánu pre certifikáciu osôb TAYLLORCOX

  Certifikačná schéma vychádza z požiadaviek normy ISO 17024, tj. Definuje požiadavky na odbornú spôsobilosť a iné požiadavky týkajúce sa špecifických pracovných zručností certifikovaných osôb.

  1.   Zameranie certifikačnej schémy

  Certifikačná schéma sa zameriava na manažérsky prierez oblasti kvality riadenia projektov podľa ISO 10006.  

  Certifikácia je zameraná na implementáciu systému riadenia kvality projektov a oproti iným certifikáciám projektového riadenia sa nediskutuje len myšlienkou "best practice - najlepšie praxe" pri riadení projektov, ale explicitne sa zameriava na implementáciu a štandardizáciu procesov projektového riadenia.  

  Certifikácia je svojím zameraním vhodná pre osoby, ktoré pri svojej pracovnej činnosti prichádzajú do styku s riadením projektov ako napríklad vedúci projektovej kancelárie, projektový manažér, ďalej odborníkom v oblasti štandardizácie ISO procesov, manažérom kvality a pod.

  2.   Oblasti využitia

  Certifikát vystavený podľa tohto certifikačnej schémy je možné využiť pri preukázaní odbornej spôsobilosti: Podľa ČSN ISO 10006, ed.2: 2004 Systémy manažérstva kvality - Smernice pre manažment kvality projektov.

   Certifikácia má jeden stupeň: Certifikát Project Manager podľa ATO (Accredited Training Organisation)

  3.   Náplň práce a úloh – charakteristika rozsahu certifikácie

  Osoba s certifikátom Project Manager je zodpovedná za efektívnu implementáciu metodiky projektového riadenia, zodpovedá za riadenie projektov a dohliada na dodržiavanie projektových smerníc a interných postupov.

   Projekt Manager preto musí ovládať nasledovné požiadavky na systém:

  • využívať a uplatňovať znalosti systému manažmentu podľa požiadaviek príslušných technických noriem a legislatívnych požiadaviek, vo svojej činnosti uplatňovať znalosti požiadaviek a odporúčaní noriem STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 10006: 2004 a požiadaviek príslušných systémových noriem,
  • orientovať sa v ostatných normách a požiadavkách z oblasti riadenia projektov,
  • stanoviť rozsah a hranice systému riadenia projektov, v ktorom určí, ktorých organizačných častí a technických prvkov sa systém riadenia projektov týka,
  • monitorovať účinnosť stanovených kritérií vzhľadom k projektom, vyhodnocovať ich vhodnosť a účinnosť,
  • podieľať sa na vytvorení, dokumentovaní, implementácii a udržiavaní systému kvality managementu organizácie a neustálom zlepšovaní jeho efektívnosti, spoľahlivosti produktov a spokojnosti zákazníka,
  • podieľať sa na monitorovaní merania systému manažérstva a jeho procesov,
  • poznať zásady zavádzania, udržiavania a zlepšovania systémov manažmentu organizácie,
  • navrhovať vzdelávaním výcvik zamestnancov v jednotlivých oblastiach systému manažérstva,
  • mať znalosti manažéra systému manažmentu organizácie,
  • zabezpečiť vyhodnotenie účinnosti systému riadenia projektov,
  • aktualizovať systém riadenia projektov a príslušnú dokumentáciu na základe zistení auditov a v súvislosti s vykonávanými alebo plánovanými zmenami,
  • riadiť, podieľať sa na vytvorení, dokumentovaní, implementácii a udržiavaní systému a neustálom zlepšovaní jeho efektívnosti,
  • podieľať sa na monitorovaní, meraní, auditovaní a preskúmavaní systému manažmentu a jeho procesov,
  • pripravovať správu k preskúmaniu systému manažmentu organizácie a navrhovať program k jeho zlepšovaniu,
  • riadiť monitorovanie a meranie výkonnosti systému manažmentu organizácie,
  • mať prehľad o možnostiach a spôsoboch využitia výsledkov z auditov,
  • sledovať plnenie nápravných a preventívnych opatrení,
  • poznať zásady, metódy, nástroje a postupy identifikácie nezhôd, nesúladov a nebezpečenstiev, poznať hodnotenia a riadenia rizík, aspektov a vplyvov v daných oblastiach systému manažérstva organizácie,
  • byť partnerom kontrolným a certifikačným orgánom.

  4.   Požadovaná kvalifikácia

  Požadovaná kvalifikácia sa preukazuje dokladom o ukončenom vzdelávaní, školení a vykonanej praxi, a prikladá sa žiadosť o certifikáciu.

  Vzdelanie

  Školenie/ kurz

  Ostatné predpoklady

  ČSN EN ISO 9001:2016

  Prax 6 mesiacov v oblasti systémov managementu

  SŠ s maturitou

  ČSN EN ISO 9001:2016

  Prax aspoň 12 mesiacov v oblasti systémov managementu

  Až 50% hodín môže byť nahradené inou formou napr.- praxou potvrdenou zamestnávateľom, e-learningom, workshopom, odborným osvedčením alebo certifikátom, spracovaním prípadovej štúdie a pod.

  5.   Požadované schopnosti

  Pre úspešné absolvovanie skúšky sa  vyžaduje od uchádzača:

  ·      schopnosť plynulého a jasného vyjadrovania pojmov a myšlienok ako písomne, tak formou diskusie či prípadových štúdií o danej problematike

  ·      organizačné a riadiace schopnosti

  6.   Pravidlá správania sa– zásady pre užívanie certifikátu

  Udelený certifikát smie používať iba certifikovaná osoba, a to len pre rozsah certifikácie. Nemôžu byť vznesené klamné odkazy na certifikačnú schému a používanie certifikátu nesmie byť zavádzajúce. Certifikovaná osoba nezľahčuje certifikačný systém, vedie riadne dokumentáciu a udržuje svoju odbornú spôsobilosť na aktuálnej úrovni. Certifikovaná osoba zachováva zásady všeobecnej etiky a dobrých mravov vo vzťahu k svojim klientom, partnerom a konkurencii.

  Certifikovanú činnosť musí certifikovaná osoba vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, a uplatňovať komunikatívnosť, objektívnosť, nekonfliktnosť, rozhodnosť, odolnosť voči stresom a záťažiam.

   Certifikačný orgán musí mať dokumentované pravidlá správania pre držiteľov certifikátov.

  7.   Proces certifikácie – požiadavky

  Proces certifikácie je úplne nezávislý na ukončenom vzdelaní, školení a vykonanej praxi.

  Priebeh skúšky a hodnotenie

  Na začiatku testu sú uchádzači oboznámení s priebehom skúšky.

  Na záver je uchádzač oboznámený s výsledkom skúšky.

  Ak uchádzač o certifikáciu nevyhovel pri skúške, CO ho oboznámi s ďalším postupom.

  Ak uchádzač vyhovel požiadavkám skúšky, CO mu prepožičia certifikát. Držitelia certifikátu sa zaväzujú podpísaním Zásad pre užívanie certifikátu, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou certifikátu, k ich dodržiavaniu.

  Kritériá pre prvotnú certifikáciu  

  Certifikačná skúška sa skladá formou testu a prípadovej štúdie. Účastníci kurzu si prípadovú štúdiu pripravujú na mieste skúšky s časovým rozmedzím cca 30 min. Prípadová štúdia je potom prezentovaná osobne tak, aby boli overené prezentačné schopnosti a pochopenie náplne kurzu uchádzačom.  

  Písomný test má formu výberu správnej odpovede z viacerých ponúknutých možností. Doba pre vypracovanie testu je 90 min. Uchádzač uspeje, ak správne odpovie najmenej 60%, tj. 45 otázok.  

  Platnosť certifikátu je 3 roky, s podmienkou dodržiavanie Zásad pre užívanie certifikátu, vrátane kritérií dozorov. Pred vypršaním platnosti certifikátu, najneskôr však do 0,5 roka od dátumu ukončenia platnosti certifikátu, môže certifikovaná osoba, žiadať o recertifikáciu, inak sa jedná o prvotnú certifikáciu.  

  Ak nastanú významné zmeny v požadovaných znalostiach alebo certifikačnej schéme, tak je nutné postúpiť mimoriadny dozor.

  Kritériá pre opakovanú certifikáciu (ďalej recertifikácia)  

  Platnosť certifikátu z recertifikačnej skúšky je 3 roky, s podmienkou dodržiavanie Zásad pre užívanie certifikátu, vrátane kritérií dozorov. Pred vypršaním platnosti certifikátu, najneskôr však do 0,5 roka od dátumu ukončenia platnosti certifikátu, môže certifikovaná osoba žiadať o recertifikáciu, inak sa jedná o prvotné certifikáciu.

  Pozastavenie platnosti certifikátu

  Pozastavenie platnosti je stav, kedy sa certifikovaná osoba nesmie odkazovať na platnosť certifikátu. K pozastaveniu pristupuje certifikačný orgán v prípade, že certifikovaná osoba nedodržiava podmienky certifikačnej schémy, alebo v prípade menších priestupkov certifikačnej schémy. Podkladom pre rozhodnutie o pozastavení platnosti sú zistenia certifikačného orgánu alebo sťažnosti na certifikovanú osobu. Platnosť je pozastavená na dobu určitú, najdlhšie na 1 rok. Ak dôvody pominú, je platnosť obnovená. Ak dôvody trvajú dlhšie ako 1 rok, je platnosť ukončená a certifikát odobratý.

  Odstránenie certifikátu

  Odstránenie certifikátu je stav ukončenia platnosti certifikátu pred uplynutím doby platnosti certifikátu na ňom uvedenom. K odobratiu certifikátu pristupuje certifikačný orgán v prípade, že certifikovaná osoba porušuje podmienky certifikačnej schémy, alebo v prípade závažného porušenia Pravidiel správania podľa kapitoly 6, či v prípade, že nepominú dôvody pozastavenia. Podkladom pre rozhodnutie o odobratí certifikácie sú zistenia certifikačného orgánu alebo sťažnosti na certifikovanú osobu.

  Späť na kurz ISO 10006 >

  Chcete získať darček k narodeninám?