BPM - Advanced

BPM - Advanced, resp. pokročilý program procesného riadenia Vám pomôže získať vedomosti o modelovaní a analyzovaní procesov potrebných pre procesné riadenie a rozhodovanie v spoločnosti.

Metódy:

 • Prednášky
 • Diskusie
 • Praktické cvičenia
Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cieľová skupina

 • osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti procesného riadenia, procesári, proceduralisti, metodici, manažéri, výkonní riaditelia, produktoví manažéri a špecialisti, IT špecialisti a manažéri
 • požadované vstupné vzdelanie: minimálne ukončené úplne stredné vzdelanie s maturitou
 • podmienkou na absolvovanie daného školenia je úspešné absolvovanie školenia BPM - Basic alebo preukázanie iného zodpovedajúceho vzdelania z danej oblasti (po konzultácii s lektormi školenia)
Cieľová skupina

Odborné témy kurzu

Úvod do problematiky
BPI / Business Process Improvement
Výkonnosť procesu
Nástroje na revíziu procesu
Implementácia zmeny (projekt)
Komunikácia zmeny procesu

Ciele kurzu

 • poznať prístupy a metódy zlepšovania procesov
 • naučiť sa procesy merať, analyzovať a zvyšovať ich výkonnosť
 • získať zručnosti v plánovaní a riadení optimalizácie procesov a naučiť sa zaviesť konkrétne zmeny v procesoch
 • poznať rámec pre ovládanie teórie, terminológie a prístupov v praxi

Certifikácia

Business Process Management & Improvement Advanced - BPM&I Advanced

Proces certifikácie pozostáva z certifikačnej skúšky a z udelenia certifikátu na základe výsledkov uvedenej skúšky.
Certifikačná skúška
 • test 50 otázok (tém, tvrdení, výrokov), ktoré pozostávajú zo 4 možných odpovedí, pričom vždy je len jedna správna
 • trvanie: 75 minút
 • pre úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky je potrebné získať minimálne 25 bodov (50%)
 • bez použitia literatúry
Certifikát
 • Školenie je akreditované Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom potvrdenia o akreditácii - 3553/2020/15/1
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu sa vydáva po absolvovaní vzdelávacieho programu (školenia BPM - Advanced), ktoré bolo akreditované podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní – od septembra 2010.
 • Certifikát (osvedčenie o absolvovaní) sa udeľuje na základe výsledkov certifikačnej skúšky
Certifikácia

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 09:45

Úvod do problematiky

 • Proces

 • Životný cyklus procesu

 • Riadenie procesov

Cvičenie 1: Vytvorenie modelu procesu a jednoduchej RACI vybraného procesu

09:45 – 10:30

BPI / Business Process Improvement

 • Definícia BPI

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 11:30

BPI / Business Process Improvement 

Prístupy

 • Priebežné zlepšovanie
 • Zásadné zlepšovanie

11:30 – 12:15

BPI / Business Process Improvement

Metódy a ich nástroje

 • PDCA
 • 6Sigma
 • TQM

12:15 – 13:00

Lunch

13:00 – 13:45

BPI / Business Process Improvement

Metódy a ich nástroje

 • Reinžiniering
 • Kaizen
 • Lean
 • Agile

13:45 – 14:30

Výkonnosť procesu

Systém riadenie výkonnosti

 • Schéma riadenia výkonnosti
 • Princípy riadenia výkonnosti

14:30 – 14:45

Coffee Break

14:45 – 15:30

Výkonnosť procesu

Systém merania výkonnosti

 • Zásady merania výkonnosti

15:30 – 16:15

Výkonnosť procesu

Systém merania výkonnosti

 • Ukazovatele výkonnosti procesu

 • Performance Indicators (PI)

 • Key Performace Indicators (KPI)

 • Service Level Agreement (SLA)

 • Operation Level Agreement (OLA)

16:15 – 16:30

Coffee Break

16:30 – 17:15

Výkonnosť procesu

Systém merania výkonnosti

 • Transformácia stratégie do ukazovateľov výkonnosti

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 09:45

Výkonnosť procesu

Systém merania výkonnosti

 • Oblasti ukazovateľov výkonnosti

 • Finančné

 • Časové

 • Kvalitatívne

 • Kvantitatívne

 • Kapacitné

 • Cieľové hodnoty

09:45 – 10:30

Výkonnosť procesu

Systém hodnotenia výkonnosti

 • Zásady hodnotenia výkonnosti

 • Priame hodnotenie výkonnosti procesov

 • Nepriame hodnotenie výkonnosti procesov

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 11:30

Cvičenie 2: Definujte ukazovatele výkonnosti procesu pre vybraný proces - časť prvá

Cvičenie 2: Definujte ukazovatele výkonnosti procesu pre vybraný proces - časť druhá

11:30 – 12:15

Nástroje na revíziu procesu

 • Identifikácia problému / príležitosti
  • Porovnanie nameraných hodnôt s cieľovými
  • Spätná väzba
  • Benchmark

12:15 – 13:00

Lunch

13:00 – 13:45

Nástroje na revíziu procesu

 • Identifikácia problému / príležitosti
  • Audit
  • Zmena stratégie, cieľov, externého prostredia
  • Analýza procesu / finančná / SWOT

13:45 – 14:30

Nástroje na revíziu procesu

 • Analýza problému / príležitosti
  • Pareto diagram
  • Korelačné diagram
  • 5 Why´s
  • Diagram následkov a príčin

14:30 – 14:45

Coffee Break

14:45 – 15:30

Nástroje na revíziu procesu

 • Analýza problému / príležitosti
  • Procesný baselining a procesné porovnanie
  • Flowcharting
  • Mapovanie hodnotového toku
  • Testovanie hypotéz

15:30 – 16:15

Nástroje na revíziu procesu

 • Hľadanie riešení
  • Brainstorming
  • Prioritizačná matica

16:15 – 16:30

Coffee Break

16:30 – 17:15

Cvičenie 3: Identifikujte príčinu problému v procese a navrhnite 2-3 riešenia, aplikácia brainstormingu a prioritizačnej matice v skrátenej forme - časť prvá

Cvičenie 3: Identifikujte príčinu problému v procese a navrhnite 2-3 riešenia, aplikácia brainstormingu a prioritizačnej matice v skrátenej forme - časť druhá

Tretí deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 09:45

Implementácia zmeny (projekt)

 • Nastavenie projektového riadenia
 • Definícia TO-BE (ciele, výstupy)

09:45 – 10:30

Implementácia zmeny (projekt)

 • Dizajn a mapovanie
 • Simulácia / testy (odstránenie chýb, vyhodnotenie)

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 11:30

Implementácia zmeny (projekt)

 • Finalizácia a odsúhlasenie finálneho TO-BE
 • Prispôsobenie organizácie a systémov pre nasadenie do produkcie

11:30 – 12:15

Cvičenie 4: Definujte hlavné riziká (metodika PRINCE2®) pre projekt implemetácie zmeny a navrhnite na ne možné opatrenia - časť prvá

Cvičenie 4: Definujte hlavné riziká (metodika PRINCE2®) pre projekt implemetácie zmeny a navrhnite na ne možné opatrenia - časť druhá

12:15 – 13:00

Lunch

13:00 – 13:45

Implementácia zmeny (projekt)

 • Monitoring zmeny
 • Odmeranie  a vyhodnotenie efektu

13:45 – 14:30

Komunikácia zmeny procesu

 • Obsah komunikácie
 • Efektívna komunikácia procesu zmeny

14:30 – 14:45

Coffee Break

14:45 – 15:30

Komunikácia zmeny procesu

 • Komunikačné potreby zainteresovaných strán
 • Kanály komunikácie

Cvičenie 5: Definujte zainteresované strany pre projekt zmeny procesu a vytvorte komunikačný plán

15:30 – 15:45

Príprava na certifikačný test, diskusia

15:45 – 17:00

Záver

Certifikačný test BPM - Advanced

Kurz BPM - Advanced

Metódy

- Prednášky

- Diskusie

- Praktické cvičenia

 • Dĺžka bloku 45 minut
 • Vyučovacích hodín 30 hodín
 • Občerstvenie
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  Minimálne ukončené úplne stredné vzdelanie s maturitou.

  Podmienkou na absolvovanie daného školenia je úspešné absolvovanie školenia BPM - Basic alebo preukázanie iného zodpovedajúceho vzdelania z danej oblasti (po konzultácii s lektormi školenia)

Adela Štalmachová

Akreditovaný lektor Business Process Management & Improvement - BPM&I

Adela pôsobila ako lektor vo vzdelávacích programoch zameraných na procesy projektového riadenia aplikované na proces obchodu, vyžívanie procesov projektového riadenia v línii / v organizácii.

Miloš Tomka

BPM Trainer, PRINCE2® Approved Lead Trainer, ITIL® Approved Lead Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL® v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách.  Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 123 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • Ladislav V.
 • 05.04.24
 • DIMANO, a. s.

Kurz splnil moje očakávania. Odporúčam.

 • Peter K.
 • 16.06.23
 • Intesoft, a.s.

Ako opísať dokonalosť prezentujúceho? Odborne zdatný, príjemné vystupovanie, prezentačné zručnosti.

 • Marianna P.
 • 16.06.23
 • thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o.

Splnil moje očakávania.

 • Pavol Z.
 • 16.06.23

Výborné školenie.

 • GDPR - Anonymizované
 • 16.06.23

Zaujímavé, užitočné.

 • Jana B.
 • 02.12.22
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Profesionálne realizovaný kurz.

 • Tibor J.
 • 02.12.22
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Zaujímavé školenie, obohatené o informácie z praxe.

 • Martina N.
 • 02.12.22
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Kurz bol pre našu organizáciu veľmi prínosný, dozvedeli sme sa nové poznatky. Vyskúšali sme si aj praktické cvičenia.

 • Petra N.
 • 02.12.22
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Kurz bol zabezpečený na vysokej úrovni s perfektným lektorom, ktorý nám teoretické poznatky vedel vysvetliť na praktických príkladoch.

 • Martina Z.
 • 02.12.22
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Prínosom školenia bola teória prepojená s praxou, na základe reálnych situácií. Zaujímavo a kvalitne podané informácie.

Zobraziť ďalších 10 recenzií absolventov

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?