Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

Akreditovaný kurz nielen pre Zodpovedné osoby (Data Protection Officer). Metodiku, princípy a povinnosti demonštrujeme na praktických príkladoch. Získate skúsenosti, ktoré spolu s GDPR vzormi pomôžu každému, kto chce byť v súladu s GDPR.

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cieľová skupina

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

Pre gro spoločností nová rola. Je na zodpovednosti každej firmy či organizácie, aby si zaistila takúto zodpovednú osobu, ktorá bude schopná plniť stanovený rozsah povinnosti pri správe osobných údajov.

Európsky Úrad na ochranu osobných údajov však doporučuje zriadiť funkciu Zodpovednej osoby aj u tých organizácií, na ktoré sa táto povinnosť priamo nevzťahuje. Aké výhody to pre Vás bude do budúcna mať si môžete prečítať tu.

GDPR naviac výslovne nariaďuje "včasné zapojenie zodpovednej osoby" a nariaďuje, aby si správca vyžiadal jeho posudok v súvislosti s Posúdením vplyvu na ochranu osobných údajov.

Cieľová skupina

Na akých pozíciach kurz využijete

Autorizovaný obsah podľa e-Competence Framework (e-CF) je zárukou zodpovedajúcej odbornosti najmä pre nižšie uvedené role. 

Mimo tieto pozície je kurz otvorený i všetkým záujemcom o komplexnú problematiku ochrany osobných údajov.

Napr. ide o malé a stredné firmy, nemocnice, orgány verejnej správy a ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje.

Najčastejšie sú absolventi kurzu na týchto pozíciách
 • Riaditelia, manažéri
 • Štatutárne orgány, prokuristi a riaditelia
 • Právni poradcovia, personalisti a interní manažéri
 • Zamestnanci verejnej správy, neziskových organizácií
 • Pracovníci v obchodnom oddelení, ale i marketingu
 • Správcovia dát, databáz, operátori
 • Vedúci IT, bezpečnosti
 • Zodpovedné osoby na ochranu osobných údajov | Data Protection Officer's (DPO)
Na akých pozíciach kurz využijete

Ciele kurzu

 • Pripraviť Vás na výkon role Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov
 • Vysvetliť implementáciu na praktických scenároch a best practice riešení
 • Ukázať prístup k splneniu právnych, prevádzkových a technických aspektov
 • Vytvoriť si RoadMapu  (Data Audit, nastavenie procesov, GDPR Compliance)

Kedy a prečo menovať DPO

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov | Data Protection Officer

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v § 44, odsek 1 nariaďuje povinnosť určiť zodpovednú osobu v 3 prípadoch:

 • spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia okrem súdov pri výkone ich súdnej právomoci;
 • hlavné činnosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účel vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutej osoby vo veľkom rozsahu
 • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa § 16 vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17 vo veľkom rozsahu.

Organizácii, ktorá nechce dobrovoľne menovať zodpovednú osobu a nemá k tomu ani zákonnou povinnosť, nebráni nič v zazmluvnení externých konzultantov pre úlohy súvisiace s ochranou osobných údajov

Kedy a prečo menovať DPO

V čom je náš kurz jedinečný ?

 • Spracovanie osobných údajov a jeho pravidlá na príkladoch
 • Činnosti Prevádzkovateľa, Zodpovednej osoby a ich výstupy, vrátane dokumentácie
 • Aké má ÚOOÚ SR požiadavky na GDPR 
 • Čo musí obsahovať dokumentácia vedená spoločnosťou pre prípad kontroly ÚOOU SR

Máme jeden liek na všetky problémy s GDPR

V čom sú naše GDPR kurzy unikátne a odlišné? Vďaka prepracovanej osnove kurzu získate presne tie informácie, ktoré potrebujete pre vysporiadanie sa s požiadavkami GDPR. Medzi hlavné benefity ďalej patrí

eCF
EÚ Akreditácia

Európska akreditácia podľa frameworku 
e-CF

RoadMapa
Implementacia

Know-how v podobe GDPR RoadMap implementácie

Právo
GDPR v legislatíve SR

Sme kompetentní tím advokátov i audítorov

Best Practice
Praktické scenáre

Základom sú reálne scenáre a best-practice riešenia

360°
Komplexný prístup

Splnenie právnych, technických a prevádzkových častí

Case Study
GDPR scenario

 Analýza dopadov, audit a nastavení procesov

Právna a legislatívna štandardizácia do SR

Akreditovaný program štandardizovaný do slovenského právneho prostredia

Tento vzdelávací program bol štandardizovaný do slovenského právneho prostredia vďaka spolupráci s prestížnou advokátskou kanceláriou SIGNUM legal.

V rámci vzdelávania bude advokátskou kanceláriou SIGNUM legal prezentovaný aj GDPR Cross Reference Model mapujúci GDPR s prepojením na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Aj na základe neho sa oboznámite s tým, aké sú rozdiely medzi „slovenskou“ právnou úpravou ochrany osobných údajov a GDPR, kedy sa aplikuje slovenská právna úprava a v akom rozsahu.

Advokátska kancelária SIGNUM legal

Pôvodní lektori, nová značka. Aj takto by sa dala charakterizovať spolupráca s advokátskou kanceláriou SIGNUM legal. Lektori, ktorí Vám nepretržite prinášajú aktuálny obsah už od roku 2018.

SIGNUM legal pre tento kurz dedikuje dvojicu advokátov s dlhoročnými pracovnými skúsenosťami z oblasti ochrany osobných údajov. Poskytujú právne poradenstvo pri porušeniach ochrany osobných údajov a kybernetických bezpečnostných incidentoch, zúčastňujú sa kontrol Úradu na ochranu osobných údajov, vykonávajú audity kybernetickej bezpečnosti a svojim klientom poskytujú komplexné právne poradenstvo v rámci konaní o ochrane osobných údajov vrátane zastupovania v súdnych konaniach.

SIGNUM legal sa špecializuje na funkčné spektrum právnych oblastí a ponúka komplexný balík služieb prispôsobených aktuálnych požiadavkám a výzvam. Popri štandardných právnych oblastiach preto poskytuje vysokú pridanú hodnotu aj pre domény ako ochrana osobných údajov, právo informačných technológií, kybernetická bezpečnosť a právo duševného vlastníctva.           

Právna a legislatívna štandardizácia do SR

e-Competence Framework (e-CF)

GDPR DPO spĺňa European e-Competence Framework (e-CF)

Kurzy EU GDPR podľa e-CF sú zárukou splnenia špecifických požiadaviek pre kompetenciu definovanú Európskym Nariadením a Radou EU: General Data Protection Regulation

 • kurzy homologované do slovenčiny
 • autorizácia podľa európskeho (e-CF)
 • akreditácia v súlade s ISO/IEC 17024
e-Competence Framework (e-CF)

Naša kvalifikácia v GDPR

Máme obrovský kompetentný náskok vďaka presahu do ďalších oblastí, ktoré s GDPR súvisia, alebo sa dokonca stali základom pre toto Európske Nariadenie.

Problematike ochrany osobných údajov se venujeme viac než 10 rokov (nie posledný rok, ako väčšina "expertov). Ide o jednu z vôbec prvých akreditácií, ktorú sme získali. Máme široké portfólio referencií a skúseností z realizovaných projektov.

Menovite ide najmä o M_o_R® (Riadenie rizík ochrany osobných údajov), ISMS (bezpečnosť informácií a informačných tokov) podľa ISO/IEC_27001 & 18/2018 Z. z.  (zákon o kybernetickej bezpečnosti), eIDAS (obdoba GDPR pre elektronickou identifikáciu a dôveryhodné služby), a ďalšie...

Naša kvalifikácia v GDPR

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Čo je GDPR

 • Základy GDPR
 • Práva a povinnosti
 • Pôsobnosť a výnimky

Právna úprava ochrany osobných údajov (zákon č.18/2018 Z.z.)

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

Osobné údaje

 • Zákonné základy pre spracovanie osobných údajov
 • Osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje

Práva dotknutých osôb, zmeny a dopady

12:15 – 13:15

Obed | Lunch menu

13:15 – 15:00

Bezpečnosť osobných údajov

 • Technické opatrenia
 • Organizačné opatrenia

15:00 – 15:15

Coffee Break

15:15 – 16:45

 • Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
 • Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov
 • Sankcie za nesplnenie povinností podľa GDPR

16:45 – 17:00

Záver

 • Zhrnutie
 • Diskusia

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

GDPR Compliance

 • Kroky prevádzkovateľa pre zaistenie compliance
 • Cross reference model zákon č.18/2018 Z.z. vs. GDPR

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

DPO Prakticky

 • Data Protection Officer
 • Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov
 • Postavenie zodpovednej osoby a požadované znalosti

12:15 – 13:15

Oběd | Lunch Menu

13:15 – 15:00

Úlohy zodpovednej osoby

 • Poskytovanie informácií
 • Spracovanie osobných údajov v praxi

15:00 – 15:15

Coffee break

15:15 – 17:00

Záver

 • Cvičné testy, príprava na certifikáciu
 • Certifikačná skúška GDPR DPO

Absolventi kurzu budú pripravený plniť faktické dopady Európskeho Nariadenia v rámci svojich právomocí a zodpovednosti. Vďaka praktickému presahu a kvalifikovaným expertom Vám ukážeme, ako sa vysporiadať s nárokmi GDPR v rámci Vašej pozície.

Kurz obsahuje iba 20% teoretických informácií a 80% praktických príkladov a scenárov, ktoré patria do agendy Zodpovednej osoby. 

Vďaka prevládajúcemu praktickému obsahu a kvalifikovaným expertom máte jedinečnú príležitosť diskutovať Vaše problémy priamo s GDPR Lead Auditorom!

 • Dĺžka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodín 16 hodín
 • Občerstvenie Áno, len v prípade ONSITE školenia
 • Skúška Áno

Certifikácia

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

Skúška je súčasťou 2 denného intenzívneho kurzu. Účastníci v tomto školení získajú informácie na dôkladnú prípravu k certifikácii. 

Certifikačný test je homologovaný do slovenského prostredia, takže výučba kurzu aj  záverečné skúšky sú v slovenskom jazyku. 

Detail skúšky

 • Dĺžka: 30 min.
 • Štýl: Výber správnej odpovedi
 • Formát: papierový test 
 • Min. úspešnosť: 70% , tj. 17 otázok z 25
 • Používanie kníh a elektronických pomôcok je počas skúšky zakázané 

Všetko o certifikácii GDPR >

Certifikácia

Vydanie certifikátu

GDPR DPO spĺňa European e-Competence Framework (e-CF)

Kurzy EU GDPR podľa e-CF sú zárukou splnenia špecifických požiadaviek pre kompetenciu definovanú  Európskym Nariadením a Radou EU: General Data Protection Regulation
 • kurzy homologované do slovenčiny
 • autorizácia podľa európskeho (e-CF)
 • v súlade s ISO/IEC 17024

Platnosť certifikátu: 3 roky od vydania

Vydanie certifikátu

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 1253 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • GDPR - Anonymizované
 • 06.10.23
 • Slovenská národná akreditačná služba

Super.

 • Ivona M.
 • 06.10.23
 • Slovenská národná akreditačná služba

Výborné školiace materiály, ktoré v budúcnosti určite využijem.

 • Jana K.
 • 06.10.23
 • Československá obchodná banka, a.s.

Kurz ide do hĺbky.

 • Paula K.
 • 06.10.23
 • Zurich Insurance Company Ltd.

Výborný kurz - výborne zvládnutá teória lektormi a aj doplnená praktickými príkladmi. Nebolo to len rýchle preletenie, ale podrobné vysvetlenie GDPR problematiky.

 • Zuzana G.
 • 06.10.23

Maximálna spokojnosť, keďže v tej oblasti pracujem pár rokov, myslela som, že zistím málo, ale kurz mi dal toho veľa. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem príjemný deň.

 • Jana J.
 • 07.08.23
 • BIONT, a.s.

Oboma školiteľmi podané školenie zrozumiteľne a veľmi odborne v príjemnej atmosfére. Hodnotím veľmi pozitívne školiteľov i spoločnosť Tayllorcox. Určite odporučím ďalej ako aj sama sa zúčastním ďalších školení vašou spoločnosťou. Ďakuje.

 • Monika K.
 • 07.08.23
 • BIONT, a.s.

Kurz a prednes prednášajúceho bol na profesionálnej úrovni, veľká spokojnosť, vďaka.

 • Lenka F.
 • 07.08.23
 • HOUR, spol. s r.o.

Kurz bol pre všeobecný rozhľad čo sa týka GDPR zodpovednej osoby dostačujúci.

 • GDPR - Anonymizované
 • 07.08.23

Kurz bol veľmi dobrý, škoda len zmeny termínu druhého dňa.

 • GDPR - Anonymizované
 • 11.03.22

Zaujímavá tematika. Príklady z praxe spestrili prednášky. Pozitívne hodnotím prednášacie schopnosti lektora. Ďakujem aj za odpovede na moje otázky.

Zobraziť ďalších 10 recenzií absolventov

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?