TAYLLORCOX súčasťou Clustra Kybernetickej Bezpečnosti

Z reálneho života sa čoraz viac dostávame do online priestoru.  Informácie, ktoré spracúvavame , vyhľadávame, šírime  či ukladáme sa v dnešnej dobe šíria omnoho rýchlejšie, čím sa ľudia jednoduchšie dostávajú k čoraz väčšiemu množstvu dát. Vzhľadom na to, je preto potrebné tieto informácie chrániť pred kybernetickýmu útokmi a prijímať opatrenia, ktoré minimalizujú škody spôsobené kyberútokmi. 

TAYLLOR & COX Slovensko a.s., chce tiež pridať ruku k ochrane slovenského kyberpriestoru. V roku 2020 sa spoločnosť stala členom Clastra Kybernetickej bezpečnosti na Slovensku.  

Čo je Claster Kybernentickej bezpečnosti ? 

Ide o združenie právnických osôb, ktorého cieľom je, ochrana informačnej bezpečnosti dátových aktív. Združenie sa zaobera právnymi, procesnými i technickými otázkami komplexnej ochrany kybernetického priestoru. Cluster má jasne zadefinované priority, prostredníctvm ktorých chce šíriť dôležitosť vnímania kybernetickej bezpečnosti, podnikateľskému prostrediu, verejnej správe i samospráve, s cieľom ochrániť ich informačné systémy pred kyberútokmi.  Ide o vzdelávanie, implementáciu inovácií pre odhaľovanie hrozieb a aktívnu spoluprácu medzi členmi a podnikateľskými subjektmi, verejnou správou a akademickou obcou.

Hlavným poslaním clastra je:

  • navrhovanie opatrení a riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ich presadzovanie
  • aktívne monitorovanie, analýza stavu kybernetickej bezpečnosti a vytváranie podmienok pre jej rozvoj na území Slovenskej republiky 
  • zvyšovanie povedomia a informovanosti občanov Slovenskej republiky o kybernetickej bezpečnosti 
  • inovačné a vzdelávacie projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
  • organizácia vzdelávacích programov, seminárov, konferencií za účelom osvätovej činnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  • komunikácia a spolupráca s ostatnými záujmovými združeniami v oblastiach IKT a vzdelávania

Aké sú naše priority, ako aktívneho člena Clustra ? 

Ako vzdelávacia inštitúcia, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2011, je pre nás prioritou v rámci členstva v Clustri kybernetickej bezpečnosti VZDELÁVANIE V TEJTO OBLASTI. S účinnosťou zákona o kybernetickej bezpečnosti (zákon č. 69/2018 Z.z) vyplývajú pre prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb množstvo povinností. Porušenie týchto povinností má za následok sankcionovanie prevádzkovateľov a poskytovateľov vysokými pokutami, a to až do výšky 300 00 EUR.  Je preto nevyhnutné, venovať zákonu pozornosť a osvojiť si základné povinnosti ! 

Vytvorili sme pre Vás porfólio školení, vďaka ktorým ľahšie pochopíte znenie a povinnosti vyplývajúe zákona o kybernetickej bezpečnosti. Naše školenia sú vhodné pre všetkých, ktorí majú záujem získať základný prehľad v novej právnej úprave kybernetickej bezpečnosti a pochopiť, komu je určená, čo prináša a vyžaduje. 

Chcete získať darček k narodeninám?