Téma mesiaca: Business Continuity

Stále väčší počet organizácií závislých na dostupnosti služieb považuje za jeden z kľúčových problémov vytvorenie imunity a odolnosti (resilience) organizácie.

ISO 22301 Business Continuity Manager

Prečo “Business Continuity Plan” a ako ho uviesť do praxe

Viete, aké ľahké je ochromiť chod organizácie? Stačí výpadok telekomunikačnej siete. Ten príklad má pre organizáciu často fatálne dôsledky nielen z dôvodu nedostupných telefónov, nefunkčnej internetovej siete.

Budete v tejto situácii čakať, až operátor zistí v čom je problém a dohodne nápravu? Alebo máte vytvorený Business Continuity Plán, vďaka ktorému váš Business Can Continue?

Stále väčší počet organizácií závislých na dostupnosti služieb považuje za jeden z kľúčových problémov vytvorenie imunity a odolnosti (resilience) organizácie.

Medzi najčastejšie riziká radí prírodné katastrofy / extrémne počasie, IT a Telco výpadky, kybernetické útoky, výpadky elektrickej siete. Situáciu navyše komplikuje nárast počítačovej kriminality. Podľa Forrester Research 88% organizácií sa zaujíma o výhody plynúce zo zavedenia Business Continuity Plan.

Komu je vlastne Business Continuity určený?

Každý manažér, vedúci, riaditeľ by mal mať primerané vedomosti v oblasti Business & Continuity. Tento certifikačný kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem implementovať Business Continuity Plan do organizácie. Pre prípad prerušenia kontinuity činností, či už z akéhokoľvek dôvodu, každý zodpovedný manažér by mal byť schopný pracovať s Business Continuity Frameworkom. Medzi najčastejších absolventov patria:

  • CEO, CIO
  • Security Management
  • Business & Technical Team
  • Internal Auditor, QMS, ITSM, ISMS
  • Operations Management, Developers
Zo strategického hľadiska sa Business Continuity Management zameriava na minimalizáciu finančných dopadov, zvyšovanie efektivity a vytváranie konkurenčnej výhody s pomocou Business Continuity Plánov.

Business Continuity Management je komplexný proces riadenia kontinuity činností. BCM podľa ISO 22301 identifikuje potenciálne hrozby pre organizáciu a ich vplyv na chod organizácie. Business Continuity Management Framework pomáha budovať flexibilný a pritom efektívny štýl riadenia procesov, ktorý ochráni záujmy zainteresovaných strán, rovnako tak i kľúčových aktív spoločnosti.

Prečo s nami?

  • ISO 22301 BCM je akreditovaný kurz zameraný na bezpečnosť a riadenie rizík
  • Bezkonkurenčne najžiadanejší framework ISO 22301 BCM. Posilnenie manažérskych kompetencií v oblasti analýzy hrozieb, vrátane predikcie dôsledkov a návrhu opatrení, ktoré vytvára Business Continuity Resilience (odolnosť).
  • Prestížna certifikácia. Štúdia Gartner predpokladá stále rastúci záujem o Business Continuity Špecialistov až do roku 2020.
  • Úspešní absolventi kurzu sú pre organizáciu istotou, že ich organizácia je pripravená riešiť otázku Business Continuity podľa odporúčaných princípov so zárukou splnenia očakávaných benefitov.
  • Business Continuity Management je o identifikácii oblastí, ktoré môžu v prípade zlyhania prerušiť, ochromiť, či inak paralyzovať chod organizácie. Kurz sa zameriava na realizáciu business impact analyses (analýzy vplyvu ohrozenia), testovanie reakcií na hrozby, alebo realizáciu plánov obnovy.

Certifikácia ISO 22301 BCM

Získanie certifikátu je defacto odpoveďou na kľúčové problémy, ktorým čelia organizácie v oblasti budovania kybernetickej odolnosti. Certifikát Business Continuity Manager potvrdzuje, že absolvent má profesionálne znalosti potrebné k realizácii strategicko manažérskych opatrení, proti organizačným hrozbám.

Certifikácia Business Continuity Management sa sústredí na strategicko - manažérske nastavenie procesov, ktoré je kľúčové pre optimalizáciu prevádzkových činností. Tento medzinárodne akreditovaný kurz je postavený na štandarde ISO 22301 - systém riadenia kontinuity činností. Znalosti získané v tomto kurze zakončenom certifikáciou možno využiť pre akýkoľvek typ organizácie, bez ohľadu na veľkosť a odborové zameranie. Začnite tu:

Business Continuity kurz

Chcete získať darček k narodeninám?