Je riziko hrozba, alebo príležitosť? A čo je to M_o_R?

Je riziko hrozba, alebo príležitosť?

Rozumiete tomu, čo je riziková udalosť?

Ľudia hovoria o rizikovej udalosti, ako by bolo zrejmé, čo to je a čo to znamená. Často v týchto diskusiách, uvažuúí o negatívnom prejave, ktorý prinášajú tieto škodlivé udalosti. Príklady takzvaných rizikových udalostí zahŕňajú: 

  • Vydanie novej zákonnej normy
  • Strata kľúčového zamestnanca
  • Rôzne prírodné pohromy
  • Požiar v dátovom centre
  • Prienik nepovolenej ossoby do informačných systémov  

Čo tento prístup vynecháva, je možnosť, že tieto udalosti môžu mať viac účinkov alebo dôsledkov, a nie len jeden, z ktorých by dokonca niektoré mohli byť pozitívne. 

Riziko znamená hrozbu, potenciálny problém, možnosť zlyhania a neúspechu, ale taktiež to môže byť priaznivá vyhliadka alebo šanca. Riziko je pojem, ktorý označuje neistý výsledok s možným nežiadúcim stavom. ... Riziko teda vyjadruje určitú mieru neistoty, teda pravdepodobnosť dosiahnutie výsledku, ktorý je rozdielny od očakávaného.

zdroj: management mania

Riziko nemusí byť len negatívne

Napríklad nové nariadenie by mohlo znamenať narušenie predaja a vznik ďalších dodatočných nákladov na uvedení výrobku do súladu. Dochádza k nárastu rizika peňažných tokov, rizika vynosu, rizika spokojnosti zákazníkov a rizika dodržovania predpisov. Pokiaľ je však organizácia dostatočne pružná a  pripravená, môže byť schopná vydať kompatibilný produkt skôr ako jeho konkurenti a získať tak väčší podiel na trhu. V skutočnosti sa však niektorí konkurenti vôbec nemusia prispôsobiť.

Alebo strata kľúčového zamestnanca môže byť hrozbou pre projekt či inú kľúčovú činnosť, ale je taktieť príležitosťou najať si niekoho s väčšími alebo odlišnými zručnosťami, čo umožňuje robiť aj iné vevi. Môže to byť dokonca príležitosť k reorganizácii, zvýšeniu pružnosti či efektivity.

Vždy je potrebné zvážiť všetko: pravdepodobnosť vzniku udalostí, rozsah možných následkov a pravdepodobnosť ich výskytu, ako sa chrániť a ako využiť výhodu.

Riešiť efekt, nie príčinu

Čo napríklad zotavenie datového centra po havárii ako súčasť plánu pre mimoriadne udalosti. Skôr ako budovanie plánu pre každú udalosť, ktorá by mohla spôsobiť, že dátové centrum bude v nedostupné, je lepšie vytvoriť plán, ktorý by sa zaoberal prejavmi ttýchto udalostí.

Inými slovami, vytvorte plán na stratu dostupnosti datového centra, skôr než oddelené plány pre prípad požiaru, záplavy a tak ďalej.

Podobne sa môže stať mnoho vecí, ktoré by mohli ovplyvniť dosiahnutie ciela. Nemali by sme mať plány, ktoré by riešili, ako postupovať keď sa nepodarí dosiahnuť ciele, radšej ako plány na každú udalosť zvlášť? Pokiaľ budemee sledovať pravdepodobnosť dosiahnutia ciela, nie len na úrovni jednotlivých rizík, nebude to pomáhať organizácii k úspechu?

Čo si o tom myslíte?

Odpoveď na tieto a ďalšie otázky okolo rizík nájdete na kurzoch M_o_R®, zktoré sa zameriavajú na osvojenie osvedčených postupov, konceptov a techník pri riadení rizík od spoločnosti AXELOS.

Chcete získať darček k narodeninám?