Manažment podnikových procesov

Pri vašej práci sa iste stretávate so situáciami, keď veci nenapredujú tak, ako by ste si želali, alebo sa zamýšľate ako niečo zmeniť s cieľom veci zjednodušiť, služby zlacnieť, skvalitniť. Hľadanie vhodných riešení pre takého podnety je veľmi dôležité, nakoľko sa nachádzame v prostredí, ktoré je neúprosne rýchle, konkurenčne drastické a technologicky vyšperkované.

Ako sa pohybovať v takomto prostredí, aby sme nemuseli stále niečo doháňať, neboli na chvoste pokroku naopak so vztýčenou hlavou sledovali okolie a ponúkali práve Vaše riešenia a služby. Mnohí z nás majú skúsenosti, keď neboli spokojní s ponúkanými službami, no sú i takí,  ktorí majú úplne inú skúsenosť, teda boli veľmi spokojní. Ako je možné, že niekde to ide  a inde zasa nie? Existuje čarovný „prútik“, ktorý by vedel jedným švihnutím všetky neduhy odstrániť alebo naplniť očakávania? Nie, neexistuje!  Existuje však riešenie, ktoré pomáha  priblížiť sa k vytúženým cieľom, ak je správne používané a udržiavané. Toto riešenie sa nazýva Manažment podnikových procesov - Business Process Management (v ďašom texte len ,,BPM").

Model - Riadenie obchodných procesov

Riadenie obchodných procesov

Nemusíme konkretizovať, hovorme všeobecne, a nezamýšľajme sa nad tým, či podnikáte,  riadite školu alebo pracujete v nemocnici. Vo všetkých prípadoch, ktoré sme spomenuli, alebo  v iných, sú uplatňované procesy, ktoré zabezpečujú tvorbu produktov (výrobky a služby), teda nákup, predaj, výroba, prevádzka, hodnotenia, cenotvorba,  riadenie aktív a podobne.   Kvalita ponúkaných produktov reflektuje na správne fungovanie procesov organizácie, ich životný cyklus, riadenie, dohľad a následnú aktualizáciu. 

BPM je disciplína, ktorá sa zameriava na zlepšenie výkonnosti podnikov, vo všeobecnosti akýchkoľvek organizácií, prostredníctvom riadenia procesov. Aby sme procesy vedeli riadiť, je nevyhnutné ich dokonale poznať, vedieť o nich zbierať v čase požadované informácie, analyzovalli ich a  modelovať, realizovať merania, interpretovať – chápať výsledky,  plánovať ich zdokonaľovanie a optimalizáciu a v konečnom dôsledku vykonávali ich automatizáciu. Ináč povedané, akákoľvek kombinácia metód používaných na riadenie podnikových procesov je z kategórie BPM.

Čo predstavuje BPM?

  • BPM predstavuje systematický prístup pri riadení organizácie zameraný na zlepšenie výkonnosti podniku a optimalizáciou obchodných procesov. Tento prístup môže zvýšiť  vaše výnosy a zníži náklady! Teda, efektívne podnikové procesy majú pozitívny vplyv na tvorbu nákladov a výnosov podniku.
  • BPM je oblasť riadenia, ktorá sa zameriava na zlepšenie výkonnosti podniku riadením a optimalizáciou  jeho procesov. Optimalizácie procesov prispieva k zvýšeniu efektívnosti a flexibility pri vykonávaní zmien v podniku. 

Je nutné si uvedomiť, že ak chceme veci robiť dobre,  musíme im rozumieť,  vedieť ich predikovať a vykonávať opatrenia na ich zlepšovanie. Procesy ktoré sa okolo nás nachádzajú, môžu byť štruktúrované a opakovateľné no i neštruktúrované a premenlivé. BPM považuje procesy za dôležité aktíva podniku, ktoré musia byť pochopené, riadené a rozvinuté, aby dodávali klientom produkty a služby s pridanou hodnotou. Tento prístup sa veľmi podobá metódam riadenia kvality alebo filozofii kontinuálneho zlepšovania procesov, avšak toto je iba jeden pohľad na BPM. V minulosti bolo BPM viac reaktívne ako proaktívne. Orientovalo sa smerom dovnútra a bolo charakterizované správnou identifikáciou, analýzou a riešením procesných problémov.

Implementácia digitálnych technológií v každodennom živote, ktoré sa zameriavajú nielen na automatizáciu existujúch procesov, ale poskytujú aj úplne nové procesy, má za následok, že súčasný súbor prístupov k BPM v rámci organizácií je nutné intenzívne rozvíjať.

V prostredí charakterizovanom pokročilými funkciami, automatizáciou procesov a možnými príležitosťami je preferovaný proaktívny, ako aj problémovo orientovaný prístup. BPM  reflektuje na digitálne technológie, na ich racionalizáciu a inovovanie. Pri zavádzaní digitalizácie a jej reflexie na BPM musí podnik  naďalej zdôrazňovať vzdelávanie personálu s cieľom zabezpečiť optimalizovanú distribúciu vedomostí zamestnancom a v konečnom dôsledku aj zákazníkom.

Viac informácií - Kurz BPM BasicChcete získať darček k narodeninám?