Softvérový audit

V minulom príspevku “Softvérové metamorfózy” sme uviedli, ako pod tlakom individuálnych záujmov a cieľov vieme v organizáciách implementáciou podobných softvérových produktov narobiť finančnú pohromu. Zároveň sme ponúkli riešenie, nástroj, ktorým má byť softvérový audit.  Z pohľadu praxe ide o akúsi inventúru softvérových produktov, počas ktorej poverený pracovník alebo externá organizácia overuje:

  • správnosť využívania softvérových produktov v zmysle licenčných podmienok, a
  • efektívnosť využívania softvérových produktov.

V prípade kontroly správnosti využívania softvérových produktov je vykonané overenie, či inštalovaný softvér je využívaný v súlade s licenčnými podmienkami a či sú všetky licencie riadne nadobudnuté a platné. Audítor overuje či v organizáciách nie sú nainštalované neplatné alebo  takzvané „čierne, nelegálne licencie“, teda licencie bez platnej zmluvy.

Následne v druhom kroku audítor môže podrobiť inštalované softvérové produkty analýze efektivity využívania, preveriť ich funkcionality, vlastnosti a navrhnúť expertnú optimalizáciu.

A ako prebieha softvérový audit?

Existuje niekoľko overených prístupov, ako realizovať takýto audit.  Procedúry na ich realizáciu sú popísané a môžete si ich vyhľadať aj na internete. Je na rozhodnutí každej organizácie, či sa rozhodne pre interný audit pri ktorom poverí pracovníka vykonať takúto kontrolu, alebo sa rozhodne pre externého dodávateľa, experta v danej oblasti. Prax „neodporúča“ využívať interné zdroje, nakoľko takýto zamestnanec nemusí mať dostatok informácii a poznatkov, a tým sa môže dopustiť chyby, ktorá bude mať finančné dopady vo forme sankcii. Navyše  interný audítor nemusí mať nestranný pohľad na určité skutočnosti, čo má opäť dopad na kvalitu auditu a tým vytvára dodatočné finančné náklady.

Čo získava organizácia vykonaním softvérového auditu?

Jedným slovom môžeme  povedať,  úspory.

Audítor preveruje, posudzuje:
  • oprávnenosť nákladov na IT vo vzťahu k podnikovým procesom
  • dodržiavanie štandardných postupov pri analýze potrieb objednávateľa pred objednaním prac a dodavok konkrétneho IT
  • nevyhnutnosť kúpy alebo ďalšieho rozvoja IT
  • posúdenie existujúceho riešenia IT z pohľadu celkových nákladov, teda TCO - total cost ownership ) a funkcionality
  • vecne splnenie zmluvných podmienok v súvislosti s ich úhradami objednávateľom

Softvérový audit teda nepokrýva len služby pozostávajúce z licenčného softvérového auditu, ale aj konzultačné služby za účelom znásobiť úspory využitím vhodného nástroja a jeho funkcionalít.  

Chcete mať ucelený pohľad na danú problematiku a chcete sa dozvedieť viacej informácií? Neváhajte kontaktovať expertov zo spoločnosti TAYLLOR & COX Slovensko, a.s., ktorí Vám promptne odpovedia na Vaše otázky.       

KONTAKTUJTE NÁS

Prečítajte si náš predchádzajúci článok SOFTVÉROVÉ METAMORFÓZY a dozviete sa, ako zefektívniť prácu a zvýšiť produktivitu celej spoločnosti.


Peter Balco
Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Chcete získať darček k narodeninám?