Takto vyzerá budúcnosť riadenia projektov: PRINCE2® 7

PRINCE2® patrí do projektového štandardu a je najlepšou metodikou na trhu. Čo sa stane, keď vylepšujete niečo takmer dokonalé? Odpovede prináša nová verzia PRINCE2® 7. Pripravili sme veľké porovnanie novej verzie s aktuálnou 5th edition (v češtine / slovenčine) a 6th edition (v angličtine). Okrem noviniek a vylepšení, ktoré vám ušetria veľa času na projektoch, vysvetlíme, čo to znamená pre súčastného držiteľa certifikácie PRINCE2® a ako je to s doživotnou certifikáciou.

Hlavné rozdiely PRINCE2® 7 vs. 5./6. edícia

Digitálna revolúcia, dynamika meniaca staré postupy, ale aj tlak na agilitu. K tomu pridajte všadeprítomnú nestabilitu vo všetkých aspektoch života. To všetko mení požiadavky na úspešné riadenie projektov. PRINCE2®je prvá metodika, ktorá na tieto aspekty reaguje, aby sme mohli úspešne riadiť projekty v týchto nestabilných časoch.

Podstata toho, čo je projekt sa nezmení. Je stále dočasný a potrebuje trvalé zdôvodnenie. Pilierom metodiky je aj naďalej 7 Princípov, 7 Procesov a 7 Praktík (Tém), ktoré vás prevedú celým životným cyklom projektu.

Ale u všetkých 7 pilierov došlo k rade zmien, pridaním či odstránením rôznych odporúčaní. V novej verzii potešia modernizované projektové scenáre, ktoré sú skvelým príkladom, ako PRINCE2® použijeme v praxi na malých aj veľkých projektoch.

Ako vyzerá dizajn Princípov v novej verzii

Nová metodika PRINCE2® 7 bola navrhnutá s ohľadom na niekoľko všeobecných princípov:
 • Stále zostáva prispôsobiteľná a flexibilná, aby ste ju mohli využiť vo všetkých organizáciách a odvetviach;
 • Tento manuál, resp. metodika musí byť ľahké aplikovať a vhodne prispôsobiť projektovému prostrediu a požiadavkám projektu;
 • Bude poskytovať zrozumiteľný návod "ako riadiť veľké aj malé projekty". Zároveň pridáva nový obsah spôsobom, ktorý buduje integritu metodiky;
 • Umožňuje tímom dodávať výstupy mnohými spôsobmi. Nielen produktovo orientovaných, ale aj interaktívnych (agilných), lineárnych a hybridných prístupov.
 • Neduplikuje pokyny, ktoré sú v iných metodikách (napr. riadenie rizík - M_o_R®). Namiesto toho dáva pridanú hodnotu komukoľvek, kto je zapojený do projektu.
 • Hlavný je aj jednotný, univerzálny jazyk. Všetci zainteresovaní na projektoch musia jednoducho chápať, prečo sa projekt realizuje a čo sa má dosiahnuť.

Ako sú vylepšené hlavné prvky novej edície PRINCE2® 7?

Základné koncepty predchádzajúceho vydania stále tvoria celkovú štruktúru pokynov, a to nasledovne:
 • Princípy – PRINCE2® zostáva metodikou zameranou na princípy a predchádzajúcich sedem princípov stále platí. Líšia sa iba v spôsobe, akým sú popísané, tz. kozmetických zmien v názvoch.
 • Témy – sedem tém z predchádzajúceho vydania je stále zachovaných. Vo verzii 7 sú iba premenované na Praktiky.
 • Procesy – osvedčený procesný model metodiky PRINCE2® stále zostáva a rovnako ako predtým sa skladá zo siedmich procesov, ktoré podporujú tri vrstvy riadenia v projekte. Popis každého procesu a jeho odkaz na ostatné časti metodiky bol však vylepšený.
 • Prílohy (Appendices) – boli zjednodušené a ich počet obmedzený, aby neodvádzali vašu pozornosť od hlavných aspektov metódy PRINCE2®.
Bolo tiež pridaných niekoľko úplne nových prvkov, a to:
 • Predstavenie novej kapitoly pre zdôraznenie významu „ľudí“ v úspešných projektoch.
 • Pridanie siedmeho výkonnostného cieľa – udržateľnosť.
 • Informácie o dôležitosti digitálnej správy projektových dát.
Zmeny v dokumentácii a roliach:

Veľkou zmenou prešli dokumenty, ktoré metodika PRINCE2® definuje. Na prvý pohľad došlo k zjednodušeniu (z pôvodných 26 na 15), avšak v skutočnosti je dokumentov viac, pretože v novej verzii autori pod jeden názov skryli viacej dokumentov. Príkladom je dokument Project Log, ktorý obsahuje Issue Register, Quality Register, Risk Register, Product Register, Lessons Log a Daily Log. Podobne je to pri Dokumentácii nastavení projektu (PID), kde sa počet „stratégií“ zväčšil z pôvodných 4 (risk, quality, configuration a communication) na 9.

Zmeny nastali aj pri rolách definovaných metodikou PRINCE2®. Po novom sú popisy rolí uvedené v prílohe B (predtým kapitola C) a namiesto popisu 9 rolí, je teraz popísaných iba 7 rolí. Úloha Project Boardu nie je popísaná (hoci stále existuje) a predtým nepovinná rola Change Authority bola z novej verzie úplne odstránená.


Platné verzie a uznávané prerekvizity pre                  PRINCE2® 7

V súčasnej dobe sú na trhu dostupné 3 verzie metodiky PRINCE2®.

 • PRINCE2® 5th edition – jediná verzia metodiky dostupná v slovenskom jazyku, bude ukončená k 30.6.2024
 • PRINCE2® 6th edition – z 95 % rovnaká ako predchádzajúca verzia s niekoľkými kozmetickými úpravami, dostupná v anglickom jazyku, bude ukončená k 30.6.2024
 • PRINCE2® 7 – najnovšia verzia metodiky, v tejto chvíli dostupná iba v anglickom jazyku, preklad do slovenského jazyka je naplánovaný na september 2024

Certifikácia PRINCE2® 7 Foundation nevyžaduje žiadne vstupné prerekvizity, predchádzajúce certifikácie ani skúsenosti / prax.

Záujemcovia o certifikáciu PRINCE2® 7 Practitioner sa však budú musieť preukázať jednou z nasledujúcich prerekvizít:

 • PRINCE2® 7 Foundation alebo PRINCE2® 6th edition Foundation  /Practitioner
 • PMQ; PPQ; PMP; CAPM; alebo IPMA Level A, B, C, D
 • Vzhľadom na rozsah zmien medzi verziami, tak PRINCE2® 5th edition a všetky predchádzajúce verzie nebudú prijaté ako vstupné predpoklady pre PRINCE2® 7 Practitioner
 • Skúška PRINCE2® 7 Foundation obsahuje 60 otázok a na splnenie skúšky je potrebné správne zodpovedať aspoň 36 otázok správne (60 %)
 • Hoci nová verzia obsahuje nové pojmy a definície, otázky sú lepšie formulované, než pri predchádzajúcich verziách – sú zrozumiteľnejšie a jednoznačnejšie.


PRINCE2® 7 - Zmeny v certifikačných skúškach

Skúšky PRINCE2® 5. a 6. edition budú ukončené k 31.7.2024.

História a vývoj metodiky PRINCE2®

PROMT, PROMT II: prvá verzia metodiky vznikla v 80 rokoch a bola kľúčovou metodikou pre IT v Governmente Veľkej Británie. Zlom nastal v roku 1989, kedy bola metodika uvoľnená širšej verejnosti a súkromnému sektoru v roku 1989, pod označením PRINCE. Nasledujúca verzia spôsobila revolúciu v projektovom riadení a metodika sa postupne stala celosvetovo najrozšírenejším štandardom projektových manažérov.

 • PRINCE2® v roku 1996
 • Ďalšia verzia PRINCE2®: 2009 Update (od 2020 PRINCE2® 5th edition)
 • Ďalšia verzia PRINCE2®: 2017 Update (od roku 2020 PRINCE2® 6th edition)
 • Najnovšia verzia PRINCE2® 7 (2023)

PRINCE2® 7 - termíny budú dostupné čoskoro

PRINCE2® 7 Foundation
PRINCE2® 7 Practitioner
PRINCE2® 7 Combo (Foundation + Practitioner)

Chcete získať darček k narodeninám?