Ženy vs. muži: kto je lepším manažérom projektov?

Sú ženy - projektové manažérky talentovanejšie? A aké vlastnosti ich odlišujú od mužských náprotivkov? Kedy inokedy túto tému znovu otvoriť, keď nie na Medzinárodný deň žien (MDŽ)?

Manažérske posty sú stále častejšie obsadzované ženami. A vysoké pozície získavajú aj v IT prostredí. Bojujú tu s predsudkami, ale hovoria za nich výsledky. Firmy si to už uvedomili a ponúkajú im adekvátne podmienky. Podľa štúdií sú firmy so zastúpením žien na manažerských pozíciách ziskovejšie.

Akadémiu TAYLLORCOX každý rok navštívi +1.000 kandidátov s cieľom získať certifikáciu PRINCE2®, ktorá je najžiadanejšou v oblasti IT aj Non-IT projektov. Ale nie je to jediný dôvod. Zhruba 1/3 sú vracajúci sa absolventi, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti v nadväzujúcich kurzoch, alebo simuláciách.

Ale späť k základom. Tým je metodika PRINCE2® (Project IN Control Enviroment), podľa ktorej si môžete zdokonaliť svoje manažérske schopnosti v oblasti riadenia projektov. Ak úspešne zložíte certifikačný test, odnesiete si navyše prestížne, medzinárodné a doživotne platný certifikátPRINCE2® Foundation. Okrem praktických tipov ako riadiť projekty, vám tieto kurzy výrazne pomáhajú v kariérnom raste u nás, aj v zahraničí.

Zatiaľ čo predtým bolo projektové riadenie prevažne "mužskou" náplňou práce, dnes je všetko inak. Už to nie sú výhradne manažéri, stále viac sú v tejto úlohe - projektovej manažérky. TAYLLORCOX má najvyšší počet absolventov "project managementu". Štatistické dáta našej akadémie vypovedajú o väčšinovom správaní v odbore riadenia projektov. Pozrieme sa ako sú na tom muži vs. ženy.

Existuje iba jedna metodika PRINCE2®

Ale prístup a spôsob využitia je u žien a mužov úplne odlišný



Faktom je, že muži a ženy majú diametrálne odlišný prístup k organizácii práce. Platí tu pravidlo, že rovnaké situácie rieši takmer vždy inak. Projektový management vyžaduje zručnosti, ktoré majú ženy viac vrodené (napr. Multi-tasking). Disponujú všeobecne lepšími predpokladmi pre riadenie projektov, ako muži a o silnej konkurencii medzi manažérmi tak nemôže byť pochýb. Sú odvetvia, kde ženu riadiť projekty často nevidíte (stavebníctvo, alebo strojárstvo). Ale aj tu počet projektových manažérok každým rokom pribúda. Príkladom za všetky je oblasť informačných a komunikačných technológií (ICT). Za posledných 5 rokov sa pomer žien vs. mužov na pozícii manažéra projektov vyvážil doslova k 1: 1.

Majú ženy lepšie predpoklady k riadeniu projektov?

Komunikácia naprieč projektom.

Ženy všeobecne majú lepšie komunikačné i prezentačné schopnosti. Radi hovoria, komunikujú a lepšie zvládajú improvizované rozhovory. Komunikácia je v rámci projektu kľúčová. S tým nemožno než súhlasiť. Ženy sú v komunikácii proaktívne a ich pravidelné (i neformálne) rozhovory s projektovým tímom pomáhajú predchádzať nedorozumeniam, alebo tiež upozorniť na problémy, ktoré by mohli mať pre výsledok projektu fatálne následky.

Záver je jasný, ak hľadáte spôsob, ako zabezpečiť včasné a presné informácie v rámci celého tímu, angažujte projektovú manažérku.

Projekt manažér (ka) je centrálny uzol projektu.

Načúvate projektovému tímu a zdieľate kľúčové informácie? Nepopulárne, ale dôležitá otázka: ste schopní riadiť, spravovať aj aktualizovať dokumentáciu projektu? Nezabúdate reportovať a odovzdávať informácie všetkým zainteresovaným stranám v zrozumiteľnej podobe? Toto je základom úspechu!

Omáčku o nasadení metodiky projektového riadenia a zainteresovanosti na cieľoch nechajme bokom. Kto efektívne využíva komunikačné nástroje pre zdieľanie projektových informácií s ostatnými, ten nepochybne riadi projekt. Mimochodom celú túto agendu uľahčujú šablóny projektovej metodiky PRINCE2.

Zložité úlohy je potrebné riešiť. A nie robiť zložitejšie.

Všetky informácie, ku ktorým sa dostanete z pozície projekt manažéra nemusíte dávať do výkazov, projektového denníka, reportu, alebo inej dokumentácie. Snažte sa nájsť rovnováhu a filtrovať podstatné infromácie od tých nedôležitých. Projektová dokumentácia, ktorá obsahuje 500 strán, nemusí byť tak dobrá, ako kvalitne spracovaný projekt na 50 stranách.

Uprednostňujte kvalitu pred kvantitou. Zamerajte sa na to, aby manažérske dokumenty obsahovali dostatok detailov kľúčových aktivít a zvýraznili potenciálne problémy. Nezabúdajte na sponzora projektu. Ste to vy, kto musí uistiť sponzora, že ciele projektu budú splnené podľa plánovaného harmonogramu, rozpočet nebude prekročený a kvalita nebude horšia, než sú očakávania.

Projektové manažérky nepoužívajú zložité, technické alebo málo zrozumiteľné spôsoby komunikácie. Ženy komunikujú problémy projektu efektívnejšie, čím prispievajú k ich rýchlejšiemu vyriešeniu.

Motivácia projektového tímu.

Správne riadená komunikácia vytvára spolupatričnosť každého člena tímu s projektom. Vytvárate tak lojálnejšie, flexibilnejšie a omnoho viac pracovité prostredia. Pokiaľ chcete mať takých členov v projekte, nezabúdajte na motiváciu. V opačnom prípade skončí projekt fiaskom.

Čím je projekt komplexnejší a rozsiahlejší, tým sa riziko straty motivácie zväčšuje. Nezabúdajte na motiváciu naprieč projektovým tímom. Štatistické prieskumy dochádzajú k záveru, že ženy (projektové manažérky) majú schopnosť motivovať ostatných vrodenú. Sú empatickejší, inštinktívne viac kritizujú, ale aj chváli.

Projektová manažérka prináša do projektu aj ďalšie pozitíva. Muži sú väčší rivali, súperia medzi sebou. Ženský element pozitívne zmierňuje napätie, alebo potenciálne konflikty v tíme. Projektová manažérka zostáva aj pod tlakom lepšie sústredená na cieľ projektu a pracuje efektívnejšie, než muži.

Podmienky pre úspešné riadenie projektov.

Najlepšie projektové manažérky prepájajú logiku a dôslednosť s kreativitou. Táto kombinácia myslenia podporuje inováciu. A aké je tajomstvo úspechu najlepších manažérov, ktorí pri riadení projektu prekračujú očakávania? Tajomstvom úspechu sú často práve inovácie.

Počúvame to všade. Projekt musí byť dokončený včas, v nastavenom rozpočte a musí splniť očakávania, resp. ciele projektu. Ale prečo by ste nemohli dokončiť projekt o niečo skôr, s rozpočtom nie prečerpaným, skrátka niečo sa ušetrí a napriek tomu projekt splní očakávania v cieľoch i kvalite? Toto je spôsob, ktorý odlišuje priemerných manažérov od elitných. Skúste si tento cieľ nastaviť sami pre seba v budúcom projekte. Až sa vám to podarí, vaša kariéra pôjde strmo nahor.

Ženy si oveľa viac uvedomujú, že ego je veľkou a zbytočnou prekážkou každého projektu. Každý projekt sa odohráva v unikátnom prostredí, s rôznymi ľuďmi, očakávaním a je tu mnoho ďalších faktorov. Preto žiadne dva projekty nie sú identické. Táto sebareflexia pomáha projektovým manažérka ľahšie riešiť problémy a potreby každého projektu.

Multitasking je schopnosť, ktorú v projekte oceníte najmä v situácii, kedy je nutné riadiť zmeny projektu, alebo neočakávané riziká. Namiesto zmien v harmonograme, kvalite, alebo prioritách využijú projektové manažérky multitasking na vyriešenie problémov. Pokiaľ možno bez vplyvu na ďalší vývoj projektu.

Projektový manažér vs. manažérka II.

Ženy majú lepšie predpoklady pre komunikáciu, tímovú spoluprácu, zvládajú multi-tasking. Ale znamená to, že majú lepší profil, predpoklady pre riadenie projektov? Otázkou je ako vlastne zmeriame úspešnosť ich projektov.

Analýza "Project Management Perspective" veľkých i malých projektov realizovaných v rámci Európskej únie, naprieč odbory došiel k záverom, že projektové manažérky majú lepšie score predovšetkým v týchto oblastiach:

 • oveľa menej nedokončených projektov
 • dokončené projekty častejšie splnili očakávania
 • sú spoľahlivejšie, čo sa týka dodržania harmonogramu
 • majú oveľa lepšie výsledky s ohľadom na rozpočet projektu

A víťazom sa stáva ..


Persona zodpovedná za riadenie projektov je vo finále schopná, alebo neschopná zvládnuť túto manažérsku rolu. Bez ohľadu na fakt, či ide o ženu alebo muža.

Projektové manažérky nemajú všetky predpoklady pre riadenie projektov lepšie. Ale HR manažéri, vedúci projektových kancelárií, riaditelia a sponzori by nemali podceňovať prirodzené schopnosti a dispozície, ktoré majú k riadeniu projektov. Možno to sú práve tie vlastnosti, ktoré váš projekt potrebuje.

Vlastnosti ideálneho projektového manažéra nemožno jednoznačne popísať. Záleží na veľkosti, typu projektu, cieľoch a nezabúdajte na externé faktory. Už na začiatku sme spomenuli, že v niektorých oblastiach dominujú stále muži (napr. Strojárstvo a stavebníctvo). Tu sa komunikuje prevažne technickým jazykom, rešpektujú skúsenosti atď. Je dôvod snažiť sa prekonávať.

Charakteristika ženy - projektovej manažérky

Niet pochýb o jej lojalite, motivuje tím, snaží sa vytvárať podmienky pre kreatívne a inovatívny spôsob práce. Konflikty sa snaží zažehnať, alebo riešiť zmierlivo. Skvele komunikuje. Výpočet vyzerá nasledovne:

 • skvelé komunikačné schopnosti;
 • podpora tímového štýlu práce na projekte;
 • motivácia a budovanie spolupatričnosti každého člena projektu;
 • efektívne riešenie zložitých úloh;
 • eliminácia konfliktov;
 • inovácie a kreativita.

Charakteristika mužov - projektového manažéra

Rovnako tak muži skvelé predpoklady pre riadenie projektu, len štýl je odlišný. Líšia sa najmä tým, že majú silné presvedčovacie schopnosti, neboja sa vstúpiť do rizika, motivujú celý tím a snažia sa ísť príkladom, zhrnuté teda:

 • autoritatívny štýl komunikácie;
 • vzájomná rivalita, resp. konkurencie podnecuje k úspechom;
 • zainteresovanosť a motivácia celého tímu tak, aby sa dosiahol cieľ projektu;
 • skvelé presvedčovacie schopnosti;
  nebojí sa riskovať;

Samozrejme ide o prieskum, ktorý charakterizuje väčšinu, nie pravidlo. Jednotlivé vlastnosti sa môžu medzi mužmi a ženami vzájomne prelínať. Pre každého manažéra projektov je dôležité niekoľko základných pravidiel: stále sa sústreďte na ciele projektu, aby sa výsledok stretol s očakávaním, skontrolujte si tiež rozpočet a harmonogram.

Osobnostné rysy ovplyvňujú projektové riadenie, či už mužské, alebo ženské. Každý z nás je jedinečný a niečím výnimočný. Základom úspechu je uvedomenie si silných i slabých stránok a flexibilne, dobre využitá metodika PRINCE2®.

Aké tipy odporúčajú projektové manažérky svojim kolegyniam?

Nechcite byť na prvom mieste sympatická. Ako projektová manažérka zodpovedáte za celkový výsledok. V náplni vašej práce vás čaká veľa ťažkých aj nepopulárnych rozhodnutí. Sústreďte sa na výsledok, nie na to, ako ste vnímaná. Pretože až bude projekt u konca, výsledky budú vaším tromfom.

Zabudnite na to, že ste žena. Možno sa vám dejú niektoré veci práve preto, že ste žena, ale možno nie .. Niektorí ľudia nebudú mať radi vás, váš produkt, váš projekt, alebo firmu. To neznamená, že sa máte zmeniť. Alebo vám niekto robí v projekte cielene problémy? Ľudia sa správajú zle, pretože to majú v génoch, je to ich spôsob komunikácie a vlastnej obrany. Nie je to osobné.

Každý má svoje limity, svoje obmedzenia. Nie je dôvod sa s týmito informáciami zverovať. Preto sa pokiaľ možno úplne vyhnite situáciám, kedy sa pohybujete na tenkom ľade.

Nie každý, kto vám dáva rady a spätnú väzbu môže pre vás byť dôveryhodný. Ľudia majú tendenciu dávať spätnú väzbu preto, že chcú ovplyvniť vaše rozhodnutia- nehajiť tým vaše, ale svoje potreby. Preto si starostlivo vyberte tím dôveryhodných poradcov.

Ak potrebujete pomoc, na prvom mieste požiadajte tých, ktorí už na projekte niečo dosiahli, ako tých, ktorí sa snažia niečo dosiahnuť.

Počúvali by ste kapitánske rozkazy niekoho, kto nikdy neriadil loď? Tak prečo beriete do úvahy názory niekoho, kto nikdy nič nedokázal.

Spojte sa s najlepšími a najmúdrejšími vo vašom odbore. Či už je to muž, alebo žena. Komunita manažérok nepredstavuje dogma a nie je pravidlom myslenia. Je dokázané, že váš úspech je do značnej miery ovplyvnený tým, ako úspešnými a schopnými ľuďmi sa obklopujete.

Máte problém a neviete si rady? Naučte sa ho rozčleniť a riešiť po častiach. Tento štýl eliminácia problémov, alebo rizík v projekte pomáha systematickému vyriešeniu zdanlivo neriešiteľných problémov. Ak sa chcete naďalej rozvíjať v týchto manažérskych zručnostiach v najmodernejšej podobe, neváhajte vyskúšať a investovať svoj čas do manažérskych simulácií:

Project Management Simulation


Chcete získať darček k narodeninám?